master's thesis
Laic definition and perception of medication

Maja Mileusnić (2015)
University of Zagreb
Faculty of Pharmacy and Biochemistry
Metadata
TitleLaička definicija i percepcija lijeka
AuthorMaja Mileusnić
Mentor(s)Živka Juričić (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom željeli smo istražiti bolesnikovu percepciju lijeka. Pogrešna je pretpostavka da bolesnik, prije kontakta sa zdravstvenim profesionalcem, nema nikakve stavove o terapiji i lijeku općenito. Brojna istraživanja, pa tako i naše, su utvrdila da bolesnikovi stavovi i percepcije vrlo često ne korespondiraju sa stvarnim učinkom lijekova. Bolesnikovi stavovi i percepcije lijeka često puta su u koliziji sa savjetima koje im pruža bilo liječnik, bilo ljekarnik. U cilju utvrđivanja bolesnikove percepcije lijeka provedeno je anketno istraživanje koje je sadržavalo 8 pitanja (unutar kojih su se nalazile dodatne tvrdnje) o lijeku, njegovom djelovanju i učinkovitosti, potrebi za lijekovima ili njihovoj zabrinutosti za nuspojave te pridržavanju propisane terapije. Anketirano je 117 bolesnika na području grada Zagreba koji su podigli jedan ili više lijekova u ljekarni. Naše istraživanje je pokazalo da ispitanici imaju brojne netočne predodžbe ili percepcije o lijeku. Bolesnici smatraju da je lijek samo ono što propiše liječnik. Dakle ono što ne propisuje liječnik, odnosno ono što ne ide preko recepta (OTC preparati, dodaci prehrani i biljni pripravci) ne smatraju lijekovima u užem smislu te riječi. Riječ je o velikoj zabludi koja je opće raširena među populacijom. Ispitanici nadalje, ponovno pogrešno, smatraju da lijek ima samo jedan i to pozitivan terapeutski učinak. Ispitanici drugim riječima smatraju da lijek nema dodatni popratni učinak (nuspojave). Osobito zabrinjava podatak da većina bolesnika, pri prvim znacima ozdravljenja prekida svoju terapiju. Iz sveg navedenog zaključujemo da ljekarnik treba biti upoznat s bolesnikovom percepcijom lijeka kako bi uputstva o upotrebi lijeka (doza, interval doziranja, kombinacije sa drugim lijekovima i hranom) i terapijskom učinku prilagodio svakom bolesniku ponaosob i uskladio s njegovom osobnom percepcijom lijeka.
Keywordsmedications adherence pharmacists drugs side effects
Parallel title (English)Laic definition and perception of medication
Committee MembersŽivka Juričić
Renata Jurišić Grubešić
Jadranka Vuković Rodriguez
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Pharmacy and Biochemistry
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Pharmacy
Pharmacy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmePharmacy
Academic title abbreviationmag. pharm.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-17
Parallel abstract (English)
With this paper we wanted to explore the patient's perception of medications. It is a wrong assumption that the patient, prior to the contact with a health professional, has no views about therapy and medicine in general. Numerous studies, including ours, are determined that the patient's views and perceptions very often do not correspond with the actual effect of medication. The patient's views and perceptions of medications are often in collision with advice provided by a doctor, or a pharmacist. In order to determine the patient's perception of the medications, we used a questionnaire that contained 8 questions (in which are more claims) about the medicine, effectiveness and efficiency, the medicinal necessities or their concerns about the side effects and adherence to the prescribed therapy. 117 patients from Zagreb were questioned, who have pick up one or more medications at the pharmacy. Our research has shown that respondents have numerous inaccurate perceptions or misperceptions about the medications. Patients find that medication is only what the doctor prescribes. Medications that are not prescribed by a doctor, or a medicine that doesn't need a prescription (over-the-counter, dietary supplements and herbal supplements) are not considered as medicines in the strict sense of the word. It is a great delusion that is widespread among the population. The respondents further, wrong again, consider that there's only one effect and that is a positive, therapeutic effect. In other words, respondents considered that the medications have no additional side effects. Particularly concerning is the fact that the majority of patients, at the first signs of healing interrupt their therapy. From all the above we conclude that a pharmacist should be aware of patient's perception of the medication and give them instructions to use the medicinal (dose, dosing interval, combinations with other drugs or food) and adjust therapeutic effect to each patient individually and coordinate with his personal perception of the medication.
Parallel keywords (Croatian)lijekovi suradljivost bolesnika ljekarnici nuspojave lijekova
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:753861
CommitterPetra Gašparac