disertacija
Povezanost polimorfizma Asn680/Ser680 receptora za FSH i odgovora na kontroliranu stimulaciju jajnika kod žena u postupku izvantjelesne oplodnje

Renato Bauman (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet