Pages

Uloga galektina-3 u stanicama monocitne i limfocitne loze
Uloga galektina-3 u stanicama monocitne i limfocitne loze
Ruđer Novak
Galektini-1 i -3 moduliraju mnoge stanične procese, a regulacijom migracije, fagocitoze i degranulacije upalnih stanica, te sinteze citokina i medijatora upale, ovi su lektini uključeni u sve faze upalnih reakcija uroĎenog i stečenog imunosnog odgovora. Djelovanje mu izrazito ovisi o lokalizaciji i tipu stanica, no galektin-1 općenito se smatra jakim protu-upalnim signalom, dok galektin-3 uglavnom potiče upalu. Ovim radom ispitana je uloga galektina-3 u fiziologiji limfocita, te uloga...
Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom
Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom
Dario Mandić
Oralni antikoagulans varfarin se već desetljećima koristi u terapiji i/ili prevenciji tromboembolijskih stanja različite etiologije. Varfarin ima uzak terapijski raspon i pokazuje veliku interindividualnu varijabilnost u odgovoru na terapiju, što može potencijalno rezultirati i po život opasnim komplikacijama uslijed prekomjernog antikoagulacijskog učinka i krvarenja. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj polimorfizama VKORC1 -1639G>A, VKORC1 1173C>T, CYP2C9*2, ...
Uloga izvanstaničnog proteina Hsp70 i njegovih receptora u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Uloga izvanstaničnog proteina Hsp70 i njegovih receptora u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Andrea Hulina
Izvanstanični Hsp70 protein (eHsp70) pripada skupini molekularnih obrazaca oštećenja (DAMP), a može aktivirati stanice imunosnog sustava vezujući se za TLR2 i TLR4 receptore te tako poticati sintezu upalnih citokina. U bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolešću (KOPB), koja je karakterizirana kroničnom upalom dišnih putova, izmjerene su povišene koncentracije eHsp70 u krvi. Glavna hipoteza ovog istraživanja je da sam eHsp70 može aktivirati imunosni i upalni...
Utjecaj genetičkih varijacija transportnog proteina ABCC2 na biodostupnost mikofenolne kiseline u bolesnika s presađenim bubregom
Utjecaj genetičkih varijacija transportnog proteina ABCC2 na biodostupnost mikofenolne kiseline u bolesnika s presađenim bubregom
Zdenka Lalić
Mikofenolna kiselina (MPA) pokazuje varijabilnu farmakokinetiku (PK). Metabolizira se enzimima UGT u MPA-glukuronid koji podliježe enterohepatičkoj recirkulaciji. U izlučivanje putem žuči i bubrega uključen je i protein multirezistencije 2 (MRP2) kodiran genom ABCC2. Ispitali smo PK MPA u stanju ravnoteže u ispitanika s bubrežnim presatkom u odnosu na genotip ABCC2 donora i primatelja, uz druge kliničke kovarijable uključujući komedikaciju s ciklosporinom ili takrolimusom....
Utjecaj interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) u hospitaliziranih pacijenata na terapiji varfarinom
Utjecaj interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) u hospitaliziranih pacijenata na terapiji varfarinom
Nives Gojo Tomić
Interakcije lijekova predstavljaju značajno područje istraživanja u suvremenoj medicini. Varfarin kao temeljni lijek pri liječenju i prevenciji duboke venske tromboze, plućne embolije i drugih bolesti, zbog svoje specifične građe, biotransformacije, metabolizma, individualnog doziranja i opasnosti od krvarenja predstavlja trajni izazov. U svrhu pokušaja evaluacije utjecaja interakcija lijekova na međunarodni normalizirani omjer (INR) kao temeljni parametar praćenja terapije...
Utjecaj oralne kontracepcije na čimbenike zgrušavanja i fibrinolize
Utjecaj oralne kontracepcije na čimbenike zgrušavanja i fibrinolize
Sandra Oslaković
Oralni kontraceptivi imaju brojne učinke na organizam žene poput poželjnog smanjenja pojavnosti zloćudnih bolesti jajnika i endometrija, ali i nepoželjne učinke od kojih je najpoznatiji povišeni trombotički rizik. Činjenica je da su oralni kontraceptivi jedan od rizika za razvoj trombo-embolijskih bolesti, s relativnim rizikom od 1,15 do 8,5 ovisno o formulaciji pripravka i obliku trombo-embolijske bolesti. Razvoj laboratorijske dijagnostike, molekularnih ispitivanja i...
Utjecaj ronjenja s komprimiranim plinskim smjesama na vaskularnu funkciju i humoralne biljege integriteta endotela i središnjeg živčanog sustava
Utjecaj ronjenja s komprimiranim plinskim smjesama na vaskularnu funkciju i humoralne biljege integriteta endotela i središnjeg živčanog sustava
Nada Bilopavlović
Uvod: Ronjenje s komprimiranim plinovima je često praćeno stvaranjem plinskih mjehurića u krvi i hiperoksijom, što se smatra mogućim uzrocima endotelne disfunkcije nakon ronjenja. Endotelna disfunkcija se povezuje s asimptomatskim kardiovaskularnim i neurološkim promjenama nakon ronjenja s komprimiranim plinovima. Cilj ove disertacije je istražiti fiziološke i biokemijske promjene vaskularne i endotelne funkcije, te ispitati ima li znakova narušenog integriteta SŽS-a nakon...
Utjecaj sirovinskoga sastava na glikemijski indeks keksa kao funkcionalne namirnice
Utjecaj sirovinskoga sastava na glikemijski indeks keksa kao funkcionalne namirnice
Lovorka Vujić
Obzirom na porast svjesnosti o preventivnoj i protektivnoj ulozi prehrane kod mnogih oboljenja, u okviru ovog rada istraživane su mogućnosti razvoja keksa nižeg glikemijskog indeksa kao funkcionalnog proizvoda na bazi žitarica. Istraživanja su provedena na šesnaest vrsta laboratorijski pripremljenih keksa u kojima je suplementiran određeni udio bijelog pšeničnog brašna s integralnim žitaricama (zobeno i ječmeno brašno), integralnim pseudožitaricama (brašno heljde i amaranta),...
Utjecaj sistemske upale na homeostazu željeza u egzacerbaciji i stabilnoj fazi kronične opstrukcijske plućne bolesti
Utjecaj sistemske upale na homeostazu željeza u egzacerbaciji i stabilnoj fazi kronične opstrukcijske plućne bolesti
Leida Tandara
Uvod: Glavni regulator sistemske homeostaze željeza je hepcidin, čiju sintezu reguliraju status željeza, upalni citokini, eritropoetska aktivnost, hipoksija i anemija. Cilj ovoga rada bio je ispitati povezanost između serumskog hepcidina i čimbenika koji ga reguliraju u skupini bolesnika s KOPB-om, da bi se ispitalo kako ovi čimbenici utječu na koncentraciju hepcidina i osiguravanje opskrbe željezom neophodnim za eritropoezu. Hipoteze istraživanja: koncentracija hepcidina u serumu...
Utjecaj strukturnih i solvatacijskih efekata na nukleofugalnost nekih izlaznih skupina
Utjecaj strukturnih i solvatacijskih efekata na nukleofugalnost nekih izlaznih skupina
Mirela Matić
Na temelju prethodno konstruirane ljestvice elektrofugalnosti, temeljene na benzhidrilnome sustavu, te izmjerenih konstanti brzine solvolize, a prema LFER jednadžbi reaktivnosti log k = sf(Nf + Ef), određene su nukleofugalnosti raznih izlaznih skupina. Pri tome parametar elektrofugalnosti, Ef, definira heterolitičku reaktivnost kationskog dijela supstrata, a parametri nukleofugalnosti, Nf i sf, definiraju reaktivnost izlazne skupine u kombinaciji s otapalom u kojem se provodi...
Utjecaj tvari s imunomodulatornim djelovanjem na galektin-3
Utjecaj tvari s imunomodulatornim djelovanjem na galektin-3
Sanja Dabelić
Galektin-3, lektin koji specifično prepoznaje -galaktozidne strukture, djeluje kao jak proinflamatorni signal koji modulira staničnu proliferaciju i adheziju, kemotaksiju, fagocitozu te sintezu upalnih medijatora. Mnoge tvari s imunomodulatornim djelovanjem djeluju na signalne puteve u kojima sudjeluju i transkripcijski faktori čija su vezna mjesta prisutna u promotorskoj regiji gena za galektin-3 (LGALS3). Zbog česte uporabe ovih tvari u terapijske svrhe te važnosti galektina-3...
Utjecaj veličine, oblika i površinske strukture nanočestica srebra na njihovu interakciju s modelnim proteinima
Utjecaj veličine, oblika i površinske strukture nanočestica srebra na njihovu interakciju s modelnim proteinima
Ivona Capjak
Zbog svojstava na nano razini, primjena nanosrebra (AgNP) u potrošačkim i medicinskim proizvodima je u stalnom porastu što nužno zahtijeva stalnu procjenu njihovih učinaka na ljudsko zdravlje. Cilj ovog doktorskog rada bio je utvrditi kako različita fizikalno-kemijska svojstva AgNP određuju njihovo ponašanje, stabilnost i interakcije u različitim biološkim medijima. U tu svrhu je sintetizirano šesnaest vrsta AgNP različitih oblika i površinske stabilizacije u veličinama od...

Pages