Pages

Učestalost genotipova ABO sustava krvnih grupa u oboljelih od tromboembolija u Hrvatskoj
Učestalost genotipova ABO sustava krvnih grupa u oboljelih od tromboembolija u Hrvatskoj
Irena Jukić
Brojna istraživanja u posljednjih desetak godina usmjerena su otkrivanju biološke uloge sustava krvnih grupa, te su i pokazala veću ili manju povezanost između ABO sustava krvne grupe i nekih bolesti, kao što su kardiovaskularne, gastrointestinalne, tumorske i infektivne. Tromboembolijske bolesti su veliki javnozdravstveni problem i jedan od vodećih uzroka mortaliteta populacije. Zbog toga je od velikog značenja utvrditi čimbenike rizika koji su uključeni u razvoj ovih bolesti,...
Učinak glukokortikosteroida na metabolizam kosti u mladih štakora
Učinak glukokortikosteroida na metabolizam kosti u mladih štakora
Kristina Šitum
Kosti su stalno u procesu trošenja i obnavljanja, a ravnoteža razgradnje i izgradnje preduvjet je za zdravo koštano tkivo. Slabljenje kvalitete kosti posljedica je poremećaja te ravnoteže. Za razgradnju su odgovori osteoklasti dok su za izgradnju odgovorni osteoblasti. Osteopenija je stanje smanjene gustoće kosti, a do nje može doći i zbog dugotrajne primjene glukokortikosteroida. Glukokortikosteroidi su protuupalni lijekovi koji se, između ostalog, koriste za sprečavanje...
Učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih mikroelemenata i sintezi steroidnih hormona u štakorica
Učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih mikroelemenata i sintezi steroidnih hormona u štakorica
Anja Mikolić
Hrana je glavni izvor izloženosti ljudi esencijalnim i toksičnim metalima, uključujući kadmij (Cd). Cilj istraživanja je bio procijeniti učinke peroralne izloženosti Cd tijekom skotnosti štakorice na razdiobu kadmija i stanje mikronutrijenata u majčinom organizmu i fetusu te funkcije posteljice u prijenosu nutrijenata i sintezi steroidnih hormona. Hipoteze istraživanja su bile da se tijekom graviditeta povećava želučanocrijevna apsorpcija Cd koji se nakuplja u posteljici i može...
Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina
Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina
Dubravka Rašić
Okratoksin A (OTA) i citrinin (CTN) su nefrotoksični mikotoksini koji se često zajedno nalaze u žitaricama. Mehanizam djelovanja OTA nije do kraja istražen, a CTN-a je gotovo u potpunosti nepoznat. Zbog zajedničkog pojavljivanja i pretpostavke da je u mehanizam njihove toksičnosti uključen oksidacijski stres provedena su istraživanja na muškim odraslim Wistar štakorima koji su danomice oralno tretirani s OTA (125 i 250 μg kg-1 tm x21), CTN-om (20 mg kg-1 tmx2) i resveratrolom (20...
Učinci mediteranske prehrane na oksidativni stres kod pretilih bolesnika
Učinci mediteranske prehrane na oksidativni stres kod pretilih bolesnika
Maja Ortner Hadžiabdić
Kontinuirana progresija prevalencije pretilosti tijekom proteklih desetljeća i njezina terapijska tvrdokornost uvrstile su pretilost u red globalno najvažnijih javnozdravstvenih, socioekonomskih i kliničkih tema. Prema recentnim smjernicama, najvažnije mjesto u liječenju pretilosti zauzima promjena životnih navika s naglaskom na dijetu i tjelesnu aktivnost. U posljednje se vrijeme ističu dobrobiti mediteranske dijete za koju danas postoji sve veći broj dokaza, ali točan mehanizam...
Učinci nadomjesnog liječenja intravenskim pripravcima željeza na mineralni i antioksidacijski status u bolesnika liječenih hemodijalizom
Učinci nadomjesnog liječenja intravenskim pripravcima željeza na mineralni i antioksidacijski status u bolesnika liječenih hemodijalizom
Renat Mujagić
Cilj ovog istraživanja je bio ispitivati povezanost između upale, oksidacijskog stresa, antioksidacijskog i mineralnog statusa u bolesnika liječenih hemodijalizom s obzirom na primijenjene načine liječenja. Kliničko značenje sveukupnih međuodnosa između antioksidacijskog sustava obrane, statusa elemenata u tragovima, upale, oksidacijskog stresa su razmotreni u svrhu odabira primjerenih postupaka liječenja i hemodijalize. Stotinu i tri bolesnika liječenih hemodijalizom s potpisanom...
Značaj novih biomarkera upale i angiogeneze u perifernoj arterijskoj bolesti
Značaj novih biomarkera upale i angiogeneze u perifernoj arterijskoj bolesti
Sonja Perkov
Periferna arterijska bolest klinička je manifestacija ateroskleroze sa značajnim morbiditetom i mortalitetom. Upala i angiogeneza imaju značajnu ulogu u njenom razvoju, progresiji i komplikacijama. Cilj rada bio je ispitati postoji li povezanost izmeĎu katalitičkih koncentracija i genetskog polimorfizma paraoksonaze (PON1), katalitičkih koncentracija acetil hidrolaze trombocitnog čimbenika aktivacije (PAF-AH), te koncentracija vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF),...
Značajnost koncentracije neurozina i klasterina u diferencijalnoj dijagnostici demencija
Značajnost koncentracije neurozina i klasterina u diferencijalnoj dijagnostici demencija
Lora Dukić
Alzheimerova bolest (engl. Alzheimer's disease, AD) je najčešća demencija karakterizirana stvaranjem plakova i neurofibrilarnih spletova. Vaskularna demencija (VAD) je druga najučestalija vrsta demencije i nastaje uslijed ishemijskih, hipoperfuzijskih ili hemoragičnih moždanih lezija. Ciljevi ovog rada su: ispitati diferencijalno dijagnostičko značenje određivanja serumske koncentracije neurozina (humanog kalikreina 6, KLK6), klasterina (CLU) i adiponektina (ADPN), te upalnog...
Značajnost određivanja mutacija gena KRAS i BRAF u bolesnika s karcinomom debelog crijeva
Značajnost određivanja mutacija gena KRAS i BRAF u bolesnika s karcinomom debelog crijeva
Ivana Rako
Uvod. Učestalost i smrtnost od karcinoma debelog crijeva u stalnom je porastu i zato je ova bolest vodeći zdravstveni problem u svijetu i u Hrvatskoj. Nastaje složenim procesom tijekom kojeg dolazi do uzastopnih promjena u tumor supresorskim genima, onkogenima i genima za popravak krivo sparenih baza. Karcinom debelog crijeva može se pojaviti sporadično ili kao nasljedni oblik; u oba slučaja radi se o vrlo heterogenoj skupini zloćudnih tumora. Geni KRAS i BRAF spadaju u skupinu...

Pages