Pages

Utjecaj ronjenja s komprimiranim plinskim smjesama na vaskularnu funkciju i humoralne biljege integriteta endotela i središnjeg živčanog sustava
Utjecaj ronjenja s komprimiranim plinskim smjesama na vaskularnu funkciju i humoralne biljege integriteta endotela i središnjeg živčanog sustava
Nada Bilopavlović
Uvod: Ronjenje s komprimiranim plinovima je često praćeno stvaranjem plinskih mjehurića u krvi i hiperoksijom, što se smatra mogućim uzrocima endotelne disfunkcije nakon ronjenja. Endotelna disfunkcija se povezuje s asimptomatskim kardiovaskularnim i neurološkim promjenama nakon ronjenja s komprimiranim plinovima. Cilj ove disertacije je istražiti fiziološke i biokemijske promjene vaskularne i endotelne funkcije, te ispitati ima li znakova narušenog integriteta SŽS-a nakon...
Utjecaj sirovinskoga sastava na glikemijski indeks keksa kao funkcionalne namirnice
Utjecaj sirovinskoga sastava na glikemijski indeks keksa kao funkcionalne namirnice
Lovorka Vujić
Obzirom na porast svjesnosti o preventivnoj i protektivnoj ulozi prehrane kod mnogih oboljenja, u okviru ovog rada istraživane su mogućnosti razvoja keksa nižeg glikemijskog indeksa kao funkcionalnog proizvoda na bazi žitarica. Istraživanja su provedena na šesnaest vrsta laboratorijski pripremljenih keksa u kojima je suplementiran određeni udio bijelog pšeničnog brašna s integralnim žitaricama (zobeno i ječmeno brašno), integralnim pseudožitaricama (brašno heljde i amaranta),...
Utjecaj sistemske upale na homeostazu željeza u egzacerbaciji i stabilnoj fazi kronične opstrukcijske plućne bolesti
Utjecaj sistemske upale na homeostazu željeza u egzacerbaciji i stabilnoj fazi kronične opstrukcijske plućne bolesti
Leida Tandara
Uvod: Glavni regulator sistemske homeostaze željeza je hepcidin, čiju sintezu reguliraju status željeza, upalni citokini, eritropoetska aktivnost, hipoksija i anemija. Cilj ovoga rada bio je ispitati povezanost između serumskog hepcidina i čimbenika koji ga reguliraju u skupini bolesnika s KOPB-om, da bi se ispitalo kako ovi čimbenici utječu na koncentraciju hepcidina i osiguravanje opskrbe željezom neophodnim za eritropoezu. Hipoteze istraživanja: koncentracija hepcidina u serumu...
Utjecaj strukturnih i solvatacijskih efekata na nukleofugalnost nekih izlaznih skupina
Utjecaj strukturnih i solvatacijskih efekata na nukleofugalnost nekih izlaznih skupina
Mirela Matić
Na temelju prethodno konstruirane ljestvice elektrofugalnosti, temeljene na benzhidrilnome sustavu, te izmjerenih konstanti brzine solvolize, a prema LFER jednadžbi reaktivnosti log k = sf(Nf + Ef), određene su nukleofugalnosti raznih izlaznih skupina. Pri tome parametar elektrofugalnosti, Ef, definira heterolitičku reaktivnost kationskog dijela supstrata, a parametri nukleofugalnosti, Nf i sf, definiraju reaktivnost izlazne skupine u kombinaciji s otapalom u kojem se provodi...
Utjecaj tvari s imunomodulatornim djelovanjem na galektin-3
Utjecaj tvari s imunomodulatornim djelovanjem na galektin-3
Sanja Dabelić
Galektin-3, lektin koji specifično prepoznaje -galaktozidne strukture, djeluje kao jak proinflamatorni signal koji modulira staničnu proliferaciju i adheziju, kemotaksiju, fagocitozu te sintezu upalnih medijatora. Mnoge tvari s imunomodulatornim djelovanjem djeluju na signalne puteve u kojima sudjeluju i transkripcijski faktori čija su vezna mjesta prisutna u promotorskoj regiji gena za galektin-3 (LGALS3). Zbog česte uporabe ovih tvari u terapijske svrhe te važnosti galektina-3...
Utjecaj veličine, oblika i površinske strukture nanočestica srebra na njihovu interakciju s modelnim proteinima
Utjecaj veličine, oblika i površinske strukture nanočestica srebra na njihovu interakciju s modelnim proteinima
Ivona Capjak
Zbog svojstava na nano razini, primjena nanosrebra (AgNP) u potrošačkim i medicinskim proizvodima je u stalnom porastu što nužno zahtijeva stalnu procjenu njihovih učinaka na ljudsko zdravlje. Cilj ovog doktorskog rada bio je utvrditi kako različita fizikalno-kemijska svojstva AgNP određuju njihovo ponašanje, stabilnost i interakcije u različitim biološkim medijima. U tu svrhu je sintetizirano šesnaest vrsta AgNP različitih oblika i površinske stabilizacije u veličinama od...
Učestalost genotipova ABO sustava krvnih grupa u oboljelih od tromboembolija u Hrvatskoj
Učestalost genotipova ABO sustava krvnih grupa u oboljelih od tromboembolija u Hrvatskoj
Irena Jukić
Brojna istraživanja u posljednjih desetak godina usmjerena su otkrivanju biološke uloge sustava krvnih grupa, te su i pokazala veću ili manju povezanost između ABO sustava krvne grupe i nekih bolesti, kao što su kardiovaskularne, gastrointestinalne, tumorske i infektivne. Tromboembolijske bolesti su veliki javnozdravstveni problem i jedan od vodećih uzroka mortaliteta populacije. Zbog toga je od velikog značenja utvrditi čimbenike rizika koji su uključeni u razvoj ovih bolesti,...
Učinak glukokortikosteroida na metabolizam kosti u mladih štakora
Učinak glukokortikosteroida na metabolizam kosti u mladih štakora
Kristina Šitum
Kosti su stalno u procesu trošenja i obnavljanja, a ravnoteža razgradnje i izgradnje preduvjet je za zdravo koštano tkivo. Slabljenje kvalitete kosti posljedica je poremećaja te ravnoteže. Za razgradnju su odgovori osteoklasti dok su za izgradnju odgovorni osteoblasti. Osteopenija je stanje smanjene gustoće kosti, a do nje može doći i zbog dugotrajne primjene glukokortikosteroida. Glukokortikosteroidi su protuupalni lijekovi koji se, između ostalog, koriste za sprečavanje...
Učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih mikroelemenata i sintezi steroidnih hormona u štakorica
Učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih mikroelemenata i sintezi steroidnih hormona u štakorica
Anja Mikolić
Hrana je glavni izvor izloženosti ljudi esencijalnim i toksičnim metalima, uključujući kadmij (Cd). Cilj istraživanja je bio procijeniti učinke peroralne izloženosti Cd tijekom skotnosti štakorice na razdiobu kadmija i stanje mikronutrijenata u majčinom organizmu i fetusu te funkcije posteljice u prijenosu nutrijenata i sintezi steroidnih hormona. Hipoteze istraživanja su bile da se tijekom graviditeta povećava želučanocrijevna apsorpcija Cd koji se nakuplja u posteljici i može...
Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina
Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina
Dubravka Rašić
Okratoksin A (OTA) i citrinin (CTN) su nefrotoksični mikotoksini koji se često zajedno nalaze u žitaricama. Mehanizam djelovanja OTA nije do kraja istražen, a CTN-a je gotovo u potpunosti nepoznat. Zbog zajedničkog pojavljivanja i pretpostavke da je u mehanizam njihove toksičnosti uključen oksidacijski stres provedena su istraživanja na muškim odraslim Wistar štakorima koji su danomice oralno tretirani s OTA (125 i 250 μg kg-1 tm x21), CTN-om (20 mg kg-1 tmx2) i resveratrolom (20...
Učinci mediteranske prehrane na oksidativni stres kod pretilih bolesnika
Učinci mediteranske prehrane na oksidativni stres kod pretilih bolesnika
Maja Ortner Hadžiabdić
Kontinuirana progresija prevalencije pretilosti tijekom proteklih desetljeća i njezina terapijska tvrdokornost uvrstile su pretilost u red globalno najvažnijih javnozdravstvenih, socioekonomskih i kliničkih tema. Prema recentnim smjernicama, najvažnije mjesto u liječenju pretilosti zauzima promjena životnih navika s naglaskom na dijetu i tjelesnu aktivnost. U posljednje se vrijeme ističu dobrobiti mediteranske dijete za koju danas postoji sve veći broj dokaza, ali točan mehanizam...
Učinci nadomjesnog liječenja intravenskim pripravcima željeza na mineralni i antioksidacijski status u bolesnika liječenih hemodijalizom
Učinci nadomjesnog liječenja intravenskim pripravcima željeza na mineralni i antioksidacijski status u bolesnika liječenih hemodijalizom
Renat Mujagić
Cilj ovog istraživanja je bio ispitivati povezanost između upale, oksidacijskog stresa, antioksidacijskog i mineralnog statusa u bolesnika liječenih hemodijalizom s obzirom na primijenjene načine liječenja. Kliničko značenje sveukupnih međuodnosa između antioksidacijskog sustava obrane, statusa elemenata u tragovima, upale, oksidacijskog stresa su razmotreni u svrhu odabira primjerenih postupaka liječenja i hemodijalize. Stotinu i tri bolesnika liječenih hemodijalizom s potpisanom...

Pages