Popović, Anđela: Utjecaj procesnih parametara visokotlačne homogenizacije i mikrofluidizacije na svojstva i stabilnost nanoemulzija

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations