disertacija
Fitokemijska karakterizacija i biološki učinci odabranih vrsta roda Thymus L.

Marija Kindl (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmakognoziju