disertacija
Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina

Dubravka Rašić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet