Pages

Istraživanje aminokiselinskog sastava drače (Paliurus spina-christi Mill.)
Istraživanje aminokiselinskog sastava drače (Paliurus spina-christi Mill.)
Maleš Željan
Plazibat Miško
Hazler-Pilepić Kroata
Cetina-Čižmek Biserka
Istraživanje antracenskih derivata hrvatskih vrsta roda Rhamnus tankoslojnom kromatografijom
Istraživanje antracenskih derivata hrvatskih vrsta roda Rhamnus tankoslojnom kromatografijom
Gašpar Randić Zita
Maleš Željan
Kremer Dario
Randić Marko
Istraživanje flavonoida i aminokiselina brnistre – Spartium junceum L. (Fabaceae)
Istraživanje flavonoida i aminokiselina brnistre – Spartium junceum L. (Fabaceae)
Maleš Željan
Plazibat Miško
Bilušić Vundać Vjera
Kremer Dario
Alar Jelena
Istraživanje flavonoida i fenolnih kiselina vučje stope - Aristolochia clematitis L.
Istraživanje flavonoida i fenolnih kiselina vučje stope - Aristolochia clematitis L.
Maleš Željan
Marin Nino
Plazibat Miško
Jelaković Bojan
Istraživanje flavonoida, fenolnih kiselina i aminokiselina gole kilavice - Herniaria glabra L.
Istraživanje flavonoida, fenolnih kiselina i aminokiselina gole kilavice - Herniaria glabra L.
Maleš Željan
Crkvenčić Maja
Hazler Pilepić Kroata
Herenda Frane

Pages