Paginacija

Krbavčić, Aleš, Stavrić, Božidar
Upotreba stimulatora rasta bilja
Vlasic, Vukmir, Trifunovic, Jasenka, Cepelak, Ivana, Nimac, Petra, Zrinski Topic, Renata, Dodig, Slavica
Urates in exhaled breath condensate of children with obstructive sleep apnea
Krilov, D., Herak, J. N.
Use of the spin-trapping method for the study of stable radicals produced in solid dihydrothymine
Marinović, Ivana, Kilibarda, Vanja, Bačić Vrca, Vesna
Usklađivanje terapije
Jug, Mario, Bećirević-Laćan, Mira
Usna šupljina kao mjesto primjene lijekova
Vladimir-Knežević, Sanda, Nikolić, Toni
Usporedno fitokemijsko istraživanje vrsta roda Thalictrum L.: T. flavum L., T. foetidum L., T. lucidum L., T. simplex L.
Tomašek, Ljubica, Žuntar, Irena, Đirlić, Jasenka, Mršić, Gordan
Uspostavljanje sustava tankoslojno kromatografske analize za alprazolam, diazepam, oksazepam i metadon
Petlevski, Roberta, Hadžija, Mirko, Lukac Bajalo, Jana, Juretic, Dubravka
Utjecaj akarboze na katalitičke aktivnosti alanin aminotransferaze i aspartat aminotransferaze u jetri kontrolnih i dijabetičnih CBA miševa
Kušan, Fran
Utjecaj biljke na biljku
Bach-Rojecky, Lidija, Samarzija, Ita
Utjecaj etanola na miorelaksirajuće djelovanje diazepama u štakora
Crnković, Ana, Bačić Vrca, Vesna
Utjecaj kliničke farmacije na kvalitetu zdravstvene skrbi u bolničkim ustanovama
Jug, Mario, Becirevic-Lacan, Mira, Kwokal, Aan, Cetina-Cizmek, Biserka
Utjecaj kompleksacije piroksikama s ciklodekstrinima na oblikovanje gela

Paginacija