Pages

Polimorfizmi u genima za koagulacijske čimbenike i enzime metabolizma homocisteina u djece s moždanim udarom
Polimorfizmi u genima za koagulacijske čimbenike i enzime metabolizma homocisteina u djece s moždanim udarom
Desiree Coen Herak
Moždani udar (MU) u djece heterogeni je poremećaj s višestrukom etiologijom, koja je još uvijek nepoznata u približno 30% slučajeva. Genetički čimbenici nisu do kraja karakterizirani, a raspodjela gena kandidata za nastanak MU različita je u pojedinim populacijama. U istraživanje je bilo uključeno 100 djece starosne dobi do 18 godina s potvrđenim MU i 100 zdrave djece podudarne po dobi i spolu djeci s MU. Napravljena je genotipizacija 14 polimorfizama u 12 gena kandidata koji...
Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije
Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije
Mirela Matokanović
Stresni proteini (HSP) pripadaju skupini unutarstaničnih proteina koji su eksprimirani konstitutivno i kao odgovor na fizikalni odnosno biološki stres. U staničnom odgovoru na stres HSP imaju ulogu stabiliziranja proteina i peptida čime promoviraju preživljenje stanice. Hsp27 i Hsp70 inhibitori su različitih čimbenika apoptoze, dok je glavna uloga Hsp90 osiguravanje aktivnost čimbenika uključenih u proliferaciju stanica. Sposobnost stresnih proteina da zaustave proces programirane...
Pouzdanost različitih jednadžbi procjene glomerularne filtracije u klasifikaciji stadija endemske nefropatije
Pouzdanost različitih jednadžbi procjene glomerularne filtracije u klasifikaciji stadija endemske nefropatije
Mirjana Fuček
Otkrivanje kronične bubrežne bolesti (KBB) u ranoj fazi može spriječiti ili usporiti napredovanje bolesti i smanjiti rizik komplikacija. Stadiji KBB se prema klasifikaciji National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF K/DOQI) određuju na temelju procjene brzine glomerularne filtracije (engl. Glomerular Filtration Rate, GFR) koja se izračunava pomoću prediktivnih jednadžbi baziranim na vrijednosti kreatinina u serumu i drugih varijabli kao što su dob,...
Povezanost polimorfizma Asn680/Ser680 receptora za FSH i odgovora na kontroliranu stimulaciju jajnika kod žena u postupku izvantjelesne oplodnje
Povezanost polimorfizma Asn680/Ser680 receptora za FSH i odgovora na kontroliranu stimulaciju jajnika kod žena u postupku izvantjelesne oplodnje
Renato Bauman
Uspješnost postupka izvantjelesne oplodnje (IVF) uvelike ovisi o odgovoru jajnika na kontroliranu stimulaciju čija se adekvatnost povezuje s prisutnošću polimorfizma 2039G>A u genu za receptor folikul stimulirajućeg hormona (FSHR) kao i bazalnom koncentracijom FSH, luteinizirajućeg hormona (LH), estradioala (E2), hormona koji stimulira tireoideu (TSH) i prolaktina. Polimorfizam jedne baze (SNP) rezultira zamjenom asparagina serinom na položaju 680 u FSHR (Asn680/Ser680). Kako bi...
Povezanost prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika s ukupnim trombinskim potencijalom i fenotipskim izražajem u bolesnika s hemofilijom A
Povezanost prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika s ukupnim trombinskim potencijalom i fenotipskim izražajem u bolesnika s hemofilijom A
Marija Miloš
Hemofilija A je rijetki nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi koji nastaje zbog manjka FVIII u cirkulaciji i dijeli se na teški, srednje teški i blagi oblik. Kod teškog oblika bolesti javljaju se spontana krvarenja, koja su kod blažih oblika rijetka. Literaturni podaci ukazuju na heterogenost kliničkog izražaja hemofilije A. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi mogući utjecaj drugih prokoagulacijskih i fibrinolitičkih čimbenika, osim FVIII, na endogeni trombinski potencijal i na...
Priprava čvrstih disperzija za kontrolirano oslobađanje lijeka metodom sušenja raspršivanjem
Priprava čvrstih disperzija za kontrolirano oslobađanje lijeka metodom sušenja raspršivanjem
Marjana Dürrigl
Za potrebe rada pripravljene su i karakterizirane poli(met)akrilne mikročestice s uklopljenim mupirocin kalcijem primjenom tehnike sušenja raspršivanjem. Istraženi su utjecaji omjera lijeka i polimera (5 : 1, 2 : 1, 1 : 1, 1 : 2, 1 : 5, m/m), ulazne temperature (70 – 110 °C), koncentracije otopine za raspršivanje (1%-5%, m/m), otapala za pripravu otopine za raspršivanje te fizičkih oblika polimera na učinkovitost uklapanja lijeka u mikročestice, iskorištenje procesa, brzinu...
Protuupalni učinci statina u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti
Protuupalni učinci statina u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti
Sanja Marević
Uvod: Statini su inhibitori 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) reduktaze koji se primjenjuju za smanjenje sinteze endogenog kolesterola kod pojedinih vrsta hiperlipoproteinemija. Međutim, statini pokazuju i pleiotropne učinke te se smatra da utječu na upalu, oksidacijski stres, oslobađanje citokina i apoptozu pojedinih staničnih vrsta. Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) je kronična upalna bolest pluća sa sistemskom upalom te se smatra da bi lijekovi koji...
Razvoj biorelevantne metode ispitivanja in vitro oslobađanja metaksalona iz tableta trenutnog oslobađanja
Razvoj biorelevantne metode ispitivanja in vitro oslobađanja metaksalona iz tableta trenutnog oslobađanja
Lucija Vuletić
Vrlo važan korak tijekom razvoja novog lijeka jest kreiranje klinički relevantne in vitro metode oslobađanja lijeka. Tijekom razvoja lijeka studije bioraspoloživosti lijeka in vivo mogu zamijeniti ispitivanjem oslobađanja lijeka in vitro ako je uspostavljen matematički model koji opisuje odnos između profila oslobađanja lijeka in vitro i odgovora in vivo (koncentracija lijeka u plazmi ili frakcija apsorbiranog lijeka) koji se naziva in vitro – in vivo korelacija (IVIVC). Cilj...
Razvoj i evaluacija stručno-znanstvenih kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi
Razvoj i evaluacija stručno-znanstvenih kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi
Arijana Meštrović
U ovom je istraživanju General Level Framework (GLF) poslužio kao edukacijska intervencija da bi se razvile stručno-znanstvene kompetencije ljekarnika i unaprijedila ljekarnička skrb u hrvatskim ljekarnama. Uvedene su nove standardne operativne procedure, kao i obvezno dokumentiranje doprinosa ljekarničkoj skrbi u portfolio magistra farmacije. Istraživanje je obuhvatilo 100 ljekarnika zaposlenih u 55 Farmacia ljekarni. Izvršena je inicijalna evaluacija kompetencija, te konačna nakon...
Razvoj in vitro metode za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz polimernih mikročestica za topičku primjenu
Razvoj in vitro metode za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz polimernih mikročestica za topičku primjenu
Maja Lusina Kregar
Trenutno ne postoje farmakopejske ili standardne metode i aparature za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz topikalnih mikročestica. Cilj ovog rada bio je razviti i validirati diskriminatornu in vitro metodu za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz topikalnih mikročestica, uz korištenje imerzijske ćelije. Za potrebe rada pripremljene su i karakterizirane kitozanske i metakrilatne mikročestice s mupirocinom. Za izradu mikročestica korištena je tehnika sušenja...
Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata
Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata
Daniela Šupe-Domić
U fiziološkom odgovoru na stres i kontroli stresnog odgovora uglavnom sudjeluju dvije komponente neuroendokrinog sustava, simpatičko-medularna (SAM) os, koja regulira prvi odgovor na stres i os hipotalamus-adenohipofiza-kora nadbubrežne žlijezde (HPAC), čija se aktivacija uočava 15 do 20 minuta nakon stresnog podražaja. Cilj ovog istraživanja bilo je ispitati bazalnu, fiziološku aktivnost SAM i HPAC osi te njihovu povezanost s nizom kovarijabli (spol, tip škole, turnus pohađanja...
Sinteza i svojstva protuupalnih konjugata makrolida i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Sinteza i svojstva protuupalnih konjugata makrolida i nesteroidnih protuupalnih lijekova
Selvira Zulfikari
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) imaju dugu kliničku primjenu u liječenju mnogih upalnih stanja kao što su različiti oblici artritisa. NSAID-i inhibiraju sintezu prostaglandina inhibirajući enzime ciklooksigenazu-1 (COX-1) i ciklooksigenazu-2 (COX-2). COX-1 je konstitutivno prisutan enzim odgovoran za regulaciju normalnih fizioloških procesa, dok je COX-2 enzim fakultativno prisutan u stanjima upale, uključen u patološkim procesima u organizmu. Međutim, ovi lijekovi pokazuju...

Pages