Pages

Antifungalni i antigenotoksični učinci oleuropeina
Antifungalni i antigenotoksični učinci oleuropeina
Nataša Zorić
Učinak sekundarnog metabolita masline (Olea europaea L.) oleuropeina, njegovog razgradnog produkta hidroksitirosola i vodenog ekstrakta maslinova lista na staničnu vijabilnost medicinski značajne gljivične vrste Candida albicans ispitan je in vitro testovima. Metodom mikrodilucije određene su minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) koje uzrokuju 80 % smanjenja stanične vijabilnosti i koje su iznosile 12,5 mg/ml za oleuropein, 6,25 mg/ml za hidroksitirosol i 25 mg/ml za vodeni...
Antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A
Antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A
Lidija Bach-Rojecky
UVOD. Klinička opažanja ukazuju na moguće antinociceptivno djelovanje botulinum toksina tipa A (BT-A) u različitih bolnih stanja. Hipoteza ove disertacije je da BT-A ima antinociceptivno djelovanje koje uključuje interferenciju s procesima središnje senzitizacije. Ciljevi su bili: provjeriti postavljenu hipotezu, ispitati djelovanje BT-A na različite vrste eksperimentalne boli te istražiti protuupalno djelovanje. MATERIJALI I METODE. Ispitivanja su se provodila na mužjacima...
Asimetrični dimetilarginin u bubrežnoj varijanti Fabryjeve bolesti
Asimetrični dimetilarginin u bubrežnoj varijanti Fabryjeve bolesti
Alen Škrbec
Fabryjeva bolest je X-vezana nasljedna metabolička bolest nakupljanja uzrokovana smanjenom aktivnošću enzima α-galaktozidaze A. Posljednično tome dolazi do nakupljanja nerazgrađenog supstrata (globotriazilceramida) u endotelnim i glatkim mišićnim stanicama krvnih žila što dovodi do njihovog oštećenja. Dosadašnji rezultati pokazuju da samo nakupljeni supstrat nije jedini uzrok kasnijim kliničkim manifestacijama bolesti. Ovo istraživanje obuhvatilo je određivanje asimetričnog...
Biokemijski biljezi endotelne disfunkcije kao pokazatelji rizika za razvoj ateroskleroze u bolesnika na redovitoj hemodijalizi
Biokemijski biljezi endotelne disfunkcije kao pokazatelji rizika za razvoj ateroskleroze u bolesnika na redovitoj hemodijalizi
Marija Kocijančić
Kardiovaskularne bolesti uzrokovane aterosklerozom predstavljaju značajan uzrok smrtnosti u hemodijaliziranih (HD) bolesnika. Bolesnici koji se liječe HD imaju i do 30 puta veću stopu smrtnosti uzrokovanu kardiovaskularnim bolestima. Rizični čimbenici uključeni u patogenezu ateroskleroze u HD bolesnika pacijenata uključuju dijabetes, hipertenziju, dislipidemiju, pušenje, oksidativni stres, upalu te endotelnu disfunkciju. Budući da ateroskleroza ima dugačku subkliničku fazu...
Biološka aktivnost odabranih boroničnih kiselina i njihovih derivata
Biološka aktivnost odabranih boroničnih kiselina i njihovih derivata
Maja Marasović
Boronične kiseline su spojevi u kojima je trovalentni borov atom povezan s jednom alkilnom ili arilnom skupinom te dvije hidroksilne skupine. Zanimljive su za istraživanje zbog malih molekulskih masa, termičke stabilnosti, niske toksičnosti, blage kiselosti te inertnosti u doticaju s vodom i kisikom. Djeluju kao izvrsni reaktanti, ali pokazuju i jaku bioaktivnost, što im je posljednjih godina priskrbilo podosta pozornosti. Boronične kiseline stvaraju nekoliko derivata, čija su...
Biološki učinci fenolnih kiselina iz odabranih vrsta porodice Lamiaceae
Biološki učinci fenolnih kiselina iz odabranih vrsta porodice Lamiaceae
Maja Bival Štefan
U okviru ovog doktorskog rada po prvi put je provedeno opsežno usporedno istraživanje bioloških učinaka 14 prirodnih fenolnih kiselina, prevalidacija metode određivanja ukupnih hidroksicimetnih derivata u biljnim drogama, fitokemijska karakterizacija fenolnih kiselina i flavonoida te biološki učinci odabranih vrsta roda Micromeria Bentham (Lamiaceae). Antioksidacijski učinak fenolnih kiselina ispitan je primjenom četiri različite spektrofotometrijske metode. Hidroksicimetne...
Biopharmaceutical evaluation of ophthalmic excipients using in vitro and ex vivo corneal models
Biopharmaceutical evaluation of ophthalmic excipients using in vitro and ex vivo corneal models
Marina Juretić
Bioavailability of topical ophthalmic products is substantially determined by the type and concentration of excipients. In addition to the use in conventional ophthalmic formulations, excipients are increasingly utilized in the development of innovative nanosystem-based ophthalmic formulations, in which excipients are supramolecularly organized into nano-sized structures, which can specifically interact with the anterior eye segment barriers and enhance the drug eyerelated ...
Botanička i fitokemijska karakterizacija nekih vrsta roda Plantago L.
Botanička i fitokemijska karakterizacija nekih vrsta roda Plantago L.
Renata Jurišić Grubešić
Provedena je botanička i fitokemijska karakterizacija vrsta roda Plantago L. iz zapadnog dijela Hrvatske: P. altissima L., P. argentea Chaix, P. coronopus L., P. holosteum Scop. subsp. depauperata, P. holosteum Scop. subsp. holosteum, P. holosteum Scop. subsp. scopulorum, P. lagopus L. i P. maritima L. Utvrđena su morfološko-anatomska obilježja istraživanih biljnih taksona i detaljno opisana građa listova i stabljika, te oblik i raspored trihoma. Histokemijskim reakcijama dokazane...
Ciklodekstrini u mukoadhezivnim mikročesticama lorazepama i risperidona
Ciklodekstrini u mukoadhezivnim mikročesticama lorazepama i risperidona
Mario Jug
Ispitano je nastajanje inkluzijskih kompleksa lorazepama i risperidona s hidroksipropil-β-ciklodekstrinom (HP-β-CD) u otopini i u čvrstom stanju. U otopinama HP-β-CD različitih pH-vrijednostti lorazepam i risperidon stvaraju inkluzijske komplekse molarnog odnosa ciklodekstrin lijek 1:1. Nastajanje inkluzijskih kompleksa mijenja topljivost lijekova u vodi. Na stabilnost inkluzijskih kompleksa lorazepama i risperidona u otopini HP-β-CD utječe pH-vrijednost medija te prisustvo polimera...
Commutability evaluation of control samples within external quality assessment programs of medical biochemical laboratories
Commutability evaluation of control samples within external quality assessment programs of medical biochemical laboratories
Jelena Vlašić Tanasković
Introduction and aim: External quality assessment (EQA) is an integral part of quality management systems in medical biochemical laboratories enabling monitoring of individual results as well as harmonisation and standardisation of measurement procedures (MPs) used in the clinical setting. Commutability of control samples is a major prerequisite for assessing laboratory and MP performance according to the unique target value. Commutable samples show the same properties in different MPs ...
Derivati nesteroidnih protuupalnih lijekova i aminokiselina - sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje
Derivati nesteroidnih protuupalnih lijekova i aminokiselina - sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje
Zrinka Rajić Džolić
Sintetizirana je serija novih strukturnih analoga 3,5-disupstituiranih hidantoina 5a-h s lipofilnim supstituentima na C-5, N-3 ili na oba atoma intramolekulskom ciklizacijom amida N-(1-benzotriazolkarbonil)aminokiselina 4a-h. Sintetizirani su derivati NSAID 6–12: reducirani derivati ketoprofena 6a,b, NSAID benzotriazolidi 7a-h, NSAID hidroksamske kiseline i njihovi derivati 8a-y, derivati ketoprofena 9a-i, 10a-f, 11a-f i 3-hidroksipropilamidi NSAID 12a-e. Reducirani derivati ...
Development of innovative in situ forming gels for topical ophthalmic delivery
Development of innovative in situ forming gels for topical ophthalmic delivery
Iva Krtalić
The anatomical barriers and the tear fluid dynamics in the precorneal area have a huge effect on the eye-related drug bioavailability. In situ forming gels stand out as the formulation candidates for the improvement of bioavailability and efficacy of topical ophthalmic drugs. These are prepared as liquid dosage forms that undergo phase transition on eye surface to form viscoelastic gel in response to an environmental stimulus following topical administration. During formulation...

Pages