Pages

Utjecaj modifikacija površine elektrode nanomaterijalom na voltametrijski odgovor lovastatina i nebivolola
Utjecaj modifikacija površine elektrode nanomaterijalom na voltametrijski odgovor lovastatina i nebivolola
Nuša Kujundžić
Lovastatin je hipolipemik iz skupine statina, kompetitivnih inhibitora HMG CoA reduktaze. Koristi za snižavanje „lošeg“ kolesterola (LDL-C) i povišenje „dobrog“ kolesterola (HDL). Nebivolol je kardioselektivan antagonist β1 receptora i spada u treću generaciju β blokatora. Koristi se za liječenje esencijalne hipertenzije, kroničnog zatajenja srca, aritmija te angine pectoris. U ovom radu promatrani su utjecaji različitih modifikacija nanomaterijalom površine ugljikove...
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza KamB i NpmA
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza KamB i NpmA
Antonela Madunić
Ribosomi su odgovorni za sintezu proteina prevođenjem genetičkog koda u aminokiselinski slijed. Ključni korak koji osigurava točnu translaciju je prepoznavanje kodon-antikodon interakcije koja se zbiva unutar A-mjesta ribosomne podjedinice 30S. Aminoglikozidi su baktericidni antibiotici koji ometaju proces dekodiranja vežući se unutar A-mjesta te tako uzrokuju pogreške u translaciji. Jedan od mehanizama rezistencije na aminoglikozide je modifikacija nukleotida u veznom mjestu...
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza Sgm i RmtB
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza Sgm i RmtB
Maja Franić
Aminoglikozidi se koriste u liječenju raznih infekcija uzrokovanih najčešće gram-negativnim aerobnim bakterijama.No, u današnje vrijeme javlja se problem sve češće pojave rezistencije na antibiotike. Jedan od mehanizama rezistencije na aminoglikozide je modifikacija veznog mjesta djelovanjem specifičnih metil-transferaza – enzima kojisu se najprije razvili kod bakterija vrsta Streptomices i Micromonospora koje su prirodni prizvođači aminoglikozidnih antibiotika. Zadnje...
Utjecaj organskog otapala na analizu gemcitabina i onečišćenja citozina primjenom MEKC metode
Utjecaj organskog otapala na analizu gemcitabina i onečišćenja citozina primjenom MEKC metode
Iva Blažević
Gemcitabin (2', 2'-difluorodeoksicitidin, dFdC) je antitumorski lijek koji je analog pirimidina. Indiciran je kod karcinoma gušterače, karcinoma pluća nemalih stanica, karcinoma mokraćnog mjehura, jajnika, sarkoma mekih tkiva i non-Hodgkinovih limfoma. Za analizu gemcitabina i njegovog onečišćenja citozina odabrana je micelarna elektrokinetička kromatografija. U ovom radu optimizirane su vrste i koncentracije organskog otapala (acetonitril, etanol i metanol) koji se dodavani u...
Utjecaj površinski aktivnih tvari na veličinu čestica deksametazona u nanosuspenziji
Utjecaj površinski aktivnih tvari na veličinu čestica deksametazona u nanosuspenziji
Jelena Tkalec
Tijekom ovog istraživanja pripremljeni su koncentrati deksametazona s različitom vrstom surfaktanta (tyloxapola, poloksamera 188 te polisorbata 20), te dodatno evaluirane različite koncentracije deksametazona i surfaktanta tyloxapola. Isti koncentrati podvrgnuti su visokotlačnoj homogenizaciji - mikrofluidizaciji u različitom broju ciklusa. Vrijednosti temperature i tlaka bile su konstantne. Temeljem rezultata pripremljene su i uspoređene finalne suspenzije deksametazona (0.1% ), te...
Utjecaj predanalitike na pretrage u likvoru
Utjecaj predanalitike na pretrage u likvoru
Zrinka Drenšek
Likvor kao sastavni dio SŢS-a ima veliku važnost u dijagnostici različitih neuroloških bolesti. Zbog izostanka preporučenog protokola o TAT-u za hitne pretrage likvora i utjecaja predanalitike, svrha ovog rada bila je proučiti utjecaj vremena proteklog od uzorkovanja na rezultate citoloških pretraga te ispitati kakav je utjecaj prisutnih staničnih elemenata na rezultate biokemijskih pretraga u likvoru Analiza broja stanica izvršena je u 3 vremenska intervala, ručnim brojanjem u...
Utjecaj prehrane bogate cjelovitim žitaricama na čimbenike rizika metaboličkoga sindroma
Utjecaj prehrane bogate cjelovitim žitaricama na čimbenike rizika metaboličkoga sindroma
Sandra Hrg
Cilj istraživanja: Cilj ovog teorijskog rada je prikupiti znanstvene i stručne članke te na temelju rezultata istraživanja zaključiti utjecaj komponenti cjelovitih žitarica na prevenciju razvoja metaboličkoga sindroma odnosno rizika od razvoja dijabetesa tip 2 (T2D), kardiovaskularnih bolesti (KVB) i pretilosti. Na temelju prikupljenih podataka, opisani su mehanizmi djelovanja pojedinih sastavnica cjelovitog zrna (dijetalna vlakna, mineralne tvari, antioksidansi) te njihovi...
Utjecaj primjene paliperidon-palmitata na kvalitetu života u liječenju oboljelih od shizofrenije
Utjecaj primjene paliperidon-palmitata na kvalitetu života u liječenju oboljelih od shizofrenije
Mirna Maričić
Cilj istraživanja: Tema ovog preglednog rada je ukazati na glavne terapijske probleme prilikom liječenja oboljelih od shizofrenije, navesti utjecaj postizanja terapijskog cilja na samu kvalitetu života te kako se navedeno može promijeniti primjenom injekcijskih dugodjelujućih, jednomjesečnih i tromjesečnih formulacija lijeka, u ovom slučaju paliperidon-palmitata. Materijal i metode: U svrhu istraživanja pregledani su razni raspoloživi izvori informacija kao što su stručne...
Utjecaj probiotika i prehrane na infekciju bakterijom Helicobacter pylori
Utjecaj probiotika i prehrane na infekciju bakterijom Helicobacter pylori
Jasna Trogrlić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja ovog specijalističkog rada je analiza utjecaja probiotika i hrane na infekciju bakterijom H. pylori. Pregledom znanstvenih radova želi se dokazati doprinos hrane i probiotika u suzbijanju H. pylori infekcije te potencijal u smanjenju rizika od nastanka bolesti gornjeg gastrointestinalnog sustava vezanih uz H. pylori infekciju. Materijal / ispitanici i metode: Kao izvor podataka korištene su znanstvene i stručne studije iz različitih baza...
Utjecaj procesnih parametara na veličinu nanostrukturiranih lipidnih nosača
Utjecaj procesnih parametara na veličinu nanostrukturiranih lipidnih nosača
Luka Vitić
Nanostrukturirani lipidni nosači (nanostructured lipid carriers; NLC) druga su generacija lipidnih nanočestica, a razvijeni su s ciljem poboljšanja nanoemulzija ili liposoma. Uklapanjem aktivne tvari u NLC postiže se dugotrajna kemijska stabilnost zaštitom od oksidacije, hidrolize i/ili fotokemijske razgradnje, a struktura i kompozicija NLC određuju profil oslobađanja tako uklopljenih tvari. Jedan od načina izrade NLC je upotrebom visokoturažnog homogenizatora uz...
Utjecaj procesnih parametara visokotlačne homogenizacije i mikrofluidizacije na svojstva i stabilnost nanoemulzija
Utjecaj procesnih parametara visokotlačne homogenizacije i mikrofluidizacije na svojstva i stabilnost nanoemulzija
Anđela Popović
Nanoemulzije zbog svojih su svojstava zanimljive kao formulacije namijenjene oftalmičkoj primjeni. Mogu biti izrađene niskoenergetskim i visokoenergetskim metodama. Za potrebe ovog rada korištene su dvije visokoenergetske metode, visokotlačna homogenizacija i mikrofluidizacija. Nanoemulzije su pripremljene tako da se najprije izradila primarna emulzija, koja je zatim prošla kroz jedan, tri i pet ciklusa visokotlačne homogenizacije, odnosno mikrofluidizacije. Veličina kapljica,...
Utjecaj promjene glikozilacije humanog serumskog transferina na otpuštanje željeza u prisutnosti kompetitivnog kelatora EDTA
Utjecaj promjene glikozilacije humanog serumskog transferina na otpuštanje željeza u prisutnosti kompetitivnog kelatora EDTA
Helena Deriš
U ovom radu proučavan je utjecaj promjene glikozilacije transferina na konstantu vezanja željeza. Svrha rada bila je dokazati utjecaj glikanskog dijela strukture transferina na njegovu funkciju, točnije, na jačinu vezanja željeza. Sva ispitivanja su se provodila u PIPES puferu pri pH 7.4, na temperaturi 25°C, a kompleksirajući kompetitivni agens bila je EDTA. Korištena tehnika bila je spektroskopija u UV-Vis području. Iz podataka o apsorbanciji na 450 nm i koncentraciji dodane EDTA,...

Pages