Pages

Usporedba zadovoljstva pacijenata na varfarinu i novim oralnim antikoagulansima
Usporedba zadovoljstva pacijenata na varfarinu i novim oralnim antikoagulansima
Antonija Bošnjaković
Iako je dugo vremena varfarin bio najkorišteniji oralni antikoagulans, unazad nekoliko godina umjesto njega sve više se koriste NOAK-i (novi oralni antikoagulansi - dabigatran, apiksaban rivaroksaban). Analiza zadovoljstva bolesnika njihovom terapijom važna je za procjenu utjecaja zadovoljstva na kvalitetu života. U tu svrhu koriste se validirani upitnici, a jedan od takvih je DASS upitnik. Do sada je u Hrvatskoj ispitivanje zadovoljstva antikoagulansima pomoću DASS-a provedeno samo za...
Uspostavljanje protokola za analizu glikozilacije male količine imunoglobulina G iz početnog uzorka velikog volumena
Uspostavljanje protokola za analizu glikozilacije male količine imunoglobulina G iz početnog uzorka velikog volumena
Angela Milanović
Glikozilacija je ključna posttranslacijska modifikacija čiji je utjecaj na funkciju proteina vjerojatno najbolje pokazan na primjeru imunoglobulina G (IgG). Budući je najzastupnije antitijelo u serumu i time lako dostupan, glikozilacija IgG-a vrlo je dobro opisana, kao i promjene u zastupljenosti pojedinih N-glikana IgG-a u raznim stanjima i bolestima, zbog čega IgG predstavlja odličan model glikoproteina. U svrhu daljnjeg rasvjetljavanja glikozilacije, razvijene su brojne metode...
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost NCI-H292 epitalnih stanica
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost NCI-H292 epitalnih stanica
Lucija Sladoljev
Kronična opstrukcijska plućna bolest karakterizirana je pojačanom kroničnom upalom dišnih putova i pluća izazvanom stranim česticama i plinovima koja dovodi do stvaranja ispljuvka i razaranja plućnog parenhima. TLR receptori uključeni su u regulaciju urođenog i stečenog imuniteta te imaju ključnu ulogu u održavanju homeostaze pluća. Važni su u obrani od patogena, ali ne dozvoljavaju razvijanje pretjeranog upalnog odgovora koji bi mogao dovesti do oštećenja plućnog tkiva....
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost THP-1 humanih monocitnih stanica
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost THP-1 humanih monocitnih stanica
Tina Smoljanović
Kronična opstrukcijska plućna bolest karakterizirana je pojačanom kroničnom upalom dišnih putova i pluća izazvanom stranim česticama i plinovima koja dovodi do stvaranja ispljuvka i razaranja plućnog parenhima. TLR receptori uključeni su u regulaciju urođenog i stečenog imuniteta te imaju ključnu ulogu u održavanju homeostaze pluća. Važni su u obrani od patogena, ali ne dozvoljavaju razvijanje pretjeranog upalnog odgovora koji bi mogao dovesti do oštećenja plućnog tkiva....
Utjecaj antibiotske rezistencije Helicobacter pylori na postojeće eradikacijske metode
Utjecaj antibiotske rezistencije Helicobacter pylori na postojeće eradikacijske metode
Sara Nikić
Procjenjuje se da je s H. pylori inficirano oko 50% odrasle populacije u razvijenim zemljama i 80-90% u zemljama u razvoju. Zbog ograničenog uspjeha eradikacijske terapije i porasta rezistentnih sojeva H. pylori na antibiotske komponente dosadašnjih terapijskih protokola, traže se novi pristupi u liječenju i novi djelotvorniji lijekovi. Prevalencija H. pylori rezistencije na eradikacijske postupke različita je u različitim dijelovima svijeta. Najveći problem predstavlja rezistencija...
Utjecaj antikoagulansa korištenog prilikom uzimanja uzoraka krvi na kromatografsku analizu N-glikana plazmatskih proteina
Utjecaj antikoagulansa korištenog prilikom uzimanja uzoraka krvi na kromatografsku analizu N-glikana plazmatskih proteina
Matea Ćurčić
Glikozilacija je najčešća i najvarijabilnija proteinska modifikacija koja ima važnu ulogu u usklađivanju različitih funkcija viših organizama. Glikani osim strukturne imaju i regulatornu ulogu te moduliraju mnoge biološke procese. Upravo zbog velike složenosti i strukturne raznolikosti glikani predstavljaju novu metu znanstvenih istraživanja koja kao uzorak često koriste humanu plazmu. Budući da je u takvim istraživanjima često teško kontrolirati predanalitičke postupke, cilj...
Utjecaj antipsihoticima izazvane hiperprolaktinemije na rizik pojave karcinoma dojke i prostate
Utjecaj antipsihoticima izazvane hiperprolaktinemije na rizik pojave karcinoma dojke i prostate
Nataša Basić
Cilj istraživanja: Cilj ovog specijalističkog rada je identificirati povezanost hiperprolaktinemije izazvane antipsihoticima s pojavom karcinoma dojke i karcinoma prostate i osvrnuti se na uloge koje ljekarnici mogu imati u identifikaciji i zbrinjavanju hiperprolaktinemije kao nuspojave antipsihotika. Terapijske probleme treba pravovremeno prepoznati i riješiti ili prevenirati jer isti mogu negativno utjecati na željeni ishod liječenja. Materijal i metode: U tu svrhu je napravljen...
Utjecaj biljnih preparata sa ksantinskim derivatima na performanse u sportu
Utjecaj biljnih preparata sa ksantinskim derivatima na performanse u sportu
Petra Ploh
Danas u svijetu postoji trend povećane potražnje biljnih preparata od strane sportaša povezane s njihovim poboljšanim metabolizmom i izloženošću stresu. Kofein i biljne droge koje sadrže kofein i druge metilksantine (Mate folium, Colae semen, Pasta guarana, Cacao semen, Theae folium i Coffeae semen) jedne su od najčešće upotrebljavanih u sportu pa je upravo to razlog zbog kojeg su u ovom pregledu obrađene upravo te biljne vrste. Danas postoje dosljedni dokazi koji podupiru...
Utjecaj botulinum toksina tipa A na aktivaciju neurona u eksperimentalnoj upalnoj boli
Utjecaj botulinum toksina tipa A na aktivaciju neurona u eksperimentalnoj upalnoj boli
Karolina Belošević
Botulinum toksin tipa A (BT-A) je neurotoksin kojeg proizvodi anaerobna bakterija Clostridium botulinum. Smatra se jednim od najpotentnijih bioloških toksina, no pročišćeni farmakološki pripravak u pikomolarnim dozama koristi se liječenju različitih kliničkih stanja praćenih povećanom kontraktilnošću mišića. Dugotrajno djelovanje nakon jednokratne primjene koje traje do nekoliko mjeseci daje mu prednost nad poznatim analgeticima te se sve više koristi u liječenju...
Utjecaj botulinum toksina tipa A na aktivaciju neurona u periakveduktalnoj sivoj tvari u akutnom modelu boli
Utjecaj botulinum toksina tipa A na aktivaciju neurona u periakveduktalnoj sivoj tvari u akutnom modelu boli
Martina Drvar
Antinociceptivno djelovanje BT-A predmet je pretkliničkih i kliničkih istraživanja već više od 10 godina. Do sada je pokazano na različitim eksperimentalnim modelima upalne i neuropatske boli dugotrajno antinociceptivno djelovanje BT-A nakon njegove jednokratne lokalne primjene, što ga razlikuje od svih do sada poznatih analgetika. Prethodno je pokazano da BT-A, ako se primijeni periferno (u šapu), ali i intratekalno (u spinalni kanal), smanjuje formalinom induciranu bol, kao i...
Utjecaj broja leukocita na koncentraciju i čistoću izolirane DNA
Utjecaj broja leukocita na koncentraciju i čistoću izolirane DNA
Melani Đuraković
Izolacija DNA je ključni korak koji prethodi brojnim analizama u molekularnoj dijagnostici. Izlacija DNA iz leukocita isoljavanjem (po Milleru ili Qiagen test paketom) temelji se na odvajanju staničnih proteina povećanjem koncentracije soli i centrifugiranjem, nakon čega se DNA taloži apsolutnim etanolom. Cilj istraživanja je ispitati utjecaj broja leukocita na koncentraciju i čistoću izolirane DNA. Broj leukocita određen je neposredno nakon uzorkovanja na hematološkom brojaču....
Utjecaj broja odmrzavanja i zamrzavanja te temperature pohrane krvne plazme na N-glikane ukupnih plazmatskih proteina i imunoglobulina G
Utjecaj broja odmrzavanja i zamrzavanja te temperature pohrane krvne plazme na N-glikane ukupnih plazmatskih proteina i imunoglobulina G
Vedran Bogdanić
Glikozilacija je visokospecifičan i reguliran posttranslacijski proces kovalentnog vezanja složenih glikanskih struktura na proteine i lipide, a glikoproteini su uključeni u gotovo sve biološke procese na intracelularnoj i intercelularnoj razini. Predmet istraživanja ovog rada su N-vezani plazmatski glikoproteini s posebnim fokusom na imunoglobulin G kao iznimno važan i istraživan glikoprotein. Posljednjih godina provode se velike populacijske te cijelogenomske asocijacijske studije i...

Pages