Pages

Utjecaj koncentracije hidroksietilceluloze na reološka svojstva i oslobađanje mupirocin-kalcija iz topikalnih emulzija
Utjecaj koncentracije hidroksietilceluloze na reološka svojstva i oslobađanje mupirocin-kalcija iz topikalnih emulzija
Dina Ivankov
U ovom istraživanju pripremljene su i uspoređene tri formulacije mupirocinske kreme tipa U/V emulzije različitog udjela hidroksietilceluloze HHX. Usporedba se temelji na njihovim reološkim karakteristikama i brzini oslobađanja mupirocina iz formulacija. Reološkim ispitivanjima provedenim pomoću reometra Physica MCR 301su dobiveni profili viskoznosti i viskoelastičnosti. Profili oslobađanja mupirocina iz krema su izmjereni pomoću Franz-difuzijskih ćelija i HPLC uređaja. Kod krema...
Utjecaj koncentracije surfaktanta SDS-a na analizu onečišćenja febuksostata primjenom MEKC metode
Utjecaj koncentracije surfaktanta SDS-a na analizu onečišćenja febuksostata primjenom MEKC metode
Emanuela Jug
Urični artritis (giht) je najčešća metabolička, reumatska upalna bolest čija incidencija i prevalencija posljednjih godina rastu, a taj je porast povezan sa starenjem stanovništva, promjenama životnih i prehrambenih navika te porastom komorbiditeta. Najvažniji rizični čimbenik za pojavu gihta jest kronična hiperuricemija pa je fokus liječenja upravo na lijekovima koji smanjuju serumsku razinu mokraćne kiseline. Jedan od novijih hipouremika jest febuksostat koji je u Hrvatskoj...
Utjecaj ljekarničke intervencije na stupanj adherencije pacijenata koji koriste antihipertenzivne lijekove
Utjecaj ljekarničke intervencije na stupanj adherencije pacijenata koji koriste antihipertenzivne lijekove
Ana Galić Skoko
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem želi se utvrditi stupanj adherencije pacijenata na terapiji antihipertenzivnim lijekovima te utjecaj intervencije javnog ljekarnika na nju. Cilj je također analizirati kako stupanj adherencije utječe na kontrolu arterijskog tlaka. Ispitanici i metode: U istraživanje je pri preuzimanju antihipertenzivnih lijekova u javnoj ljekarni uključeno 200 pacijenata. U svrhu prikupljanja podataka korištene su dvije ankete. Prva anketa je sadržavala...
Utjecaj ljekarničkih intervencija na kontrolu astme
Utjecaj ljekarničkih intervencija na kontrolu astme
Simona Načeta
Astma je tisućljećima poznata kao bolest. Prevalencija astme u svijetu kreće se između 1-18% ovisno o geografskom području. Svjetska Zdravstvena Organizacija (eng. World Health Organization, WHO) procjenjuje da u svijetu ima preko 300 milijuna oboljelih od ove neizlječive bolesti te da će do 2025. godine broj oboljelih porasti za 100 milijuna. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj ljekarnik na poboljšanje kontrole i simptoma astme primjenom upitnika pripremljenog prema uzoru na...
Utjecaj modifikacija površine elektrode nanomaterijalom na voltametrijski odgovor lovastatina i nebivolola
Utjecaj modifikacija površine elektrode nanomaterijalom na voltametrijski odgovor lovastatina i nebivolola
Nuša Kujundžić
Lovastatin je hipolipemik iz skupine statina, kompetitivnih inhibitora HMG CoA reduktaze. Koristi za snižavanje „lošeg“ kolesterola (LDL-C) i povišenje „dobrog“ kolesterola (HDL). Nebivolol je kardioselektivan antagonist β1 receptora i spada u treću generaciju β blokatora. Koristi se za liječenje esencijalne hipertenzije, kroničnog zatajenja srca, aritmija te angine pectoris. U ovom radu promatrani su utjecaji različitih modifikacija nanomaterijalom površine ugljikove...
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza KamB i NpmA
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza KamB i NpmA
Antonela Madunić
Ribosomi su odgovorni za sintezu proteina prevođenjem genetičkog koda u aminokiselinski slijed. Ključni korak koji osigurava točnu translaciju je prepoznavanje kodon-antikodon interakcije koja se zbiva unutar A-mjesta ribosomne podjedinice 30S. Aminoglikozidi su baktericidni antibiotici koji ometaju proces dekodiranja vežući se unutar A-mjesta te tako uzrokuju pogreške u translaciji. Jedan od mehanizama rezistencije na aminoglikozide je modifikacija nukleotida u veznom mjestu...
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza Sgm i RmtB
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza Sgm i RmtB
Maja Franić
Aminoglikozidi se koriste u liječenju raznih infekcija uzrokovanih najčešće gram-negativnim aerobnim bakterijama.No, u današnje vrijeme javlja se problem sve češće pojave rezistencije na antibiotike. Jedan od mehanizama rezistencije na aminoglikozide je modifikacija veznog mjesta djelovanjem specifičnih metil-transferaza – enzima kojisu se najprije razvili kod bakterija vrsta Streptomices i Micromonospora koje su prirodni prizvođači aminoglikozidnih antibiotika. Zadnje...
Utjecaj organskog otapala na analizu gemcitabina i onečišćenja citozina primjenom MEKC metode
Utjecaj organskog otapala na analizu gemcitabina i onečišćenja citozina primjenom MEKC metode
Iva Blažević
Gemcitabin (2', 2'-difluorodeoksicitidin, dFdC) je antitumorski lijek koji je analog pirimidina. Indiciran je kod karcinoma gušterače, karcinoma pluća nemalih stanica, karcinoma mokraćnog mjehura, jajnika, sarkoma mekih tkiva i non-Hodgkinovih limfoma. Za analizu gemcitabina i njegovog onečišćenja citozina odabrana je micelarna elektrokinetička kromatografija. U ovom radu optimizirane su vrste i koncentracije organskog otapala (acetonitril, etanol i metanol) koji se dodavani u...
Utjecaj površinski aktivnih tvari na veličinu čestica deksametazona u nanosuspenziji
Utjecaj površinski aktivnih tvari na veličinu čestica deksametazona u nanosuspenziji
Jelena Tkalec
Tijekom ovog istraživanja pripremljeni su koncentrati deksametazona s različitom vrstom surfaktanta (tyloxapola, poloksamera 188 te polisorbata 20), te dodatno evaluirane različite koncentracije deksametazona i surfaktanta tyloxapola. Isti koncentrati podvrgnuti su visokotlačnoj homogenizaciji - mikrofluidizaciji u različitom broju ciklusa. Vrijednosti temperature i tlaka bile su konstantne. Temeljem rezultata pripremljene su i uspoređene finalne suspenzije deksametazona (0.1% ), te...
Utjecaj predanalitike na pretrage u likvoru
Utjecaj predanalitike na pretrage u likvoru
Zrinka Drenšek
Likvor kao sastavni dio SŢS-a ima veliku važnost u dijagnostici različitih neuroloških bolesti. Zbog izostanka preporučenog protokola o TAT-u za hitne pretrage likvora i utjecaja predanalitike, svrha ovog rada bila je proučiti utjecaj vremena proteklog od uzorkovanja na rezultate citoloških pretraga te ispitati kakav je utjecaj prisutnih staničnih elemenata na rezultate biokemijskih pretraga u likvoru Analiza broja stanica izvršena je u 3 vremenska intervala, ručnim brojanjem u...
Utjecaj prehrane bogate cjelovitim žitaricama na čimbenike rizika metaboličkoga sindroma
Utjecaj prehrane bogate cjelovitim žitaricama na čimbenike rizika metaboličkoga sindroma
Sandra Hrg
Cilj istraživanja: Cilj ovog teorijskog rada je prikupiti znanstvene i stručne članke te na temelju rezultata istraživanja zaključiti utjecaj komponenti cjelovitih žitarica na prevenciju razvoja metaboličkoga sindroma odnosno rizika od razvoja dijabetesa tip 2 (T2D), kardiovaskularnih bolesti (KVB) i pretilosti. Na temelju prikupljenih podataka, opisani su mehanizmi djelovanja pojedinih sastavnica cjelovitog zrna (dijetalna vlakna, mineralne tvari, antioksidansi) te njihovi...
Utjecaj probiotika i prehrane na infekciju bakterijom Helicobacter pylori
Utjecaj probiotika i prehrane na infekciju bakterijom Helicobacter pylori
Jasna Trogrlić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja ovog specijalističkog rada je analiza utjecaja probiotika i hrane na infekciju bakterijom H. pylori. Pregledom znanstvenih radova želi se dokazati doprinos hrane i probiotika u suzbijanju H. pylori infekcije te potencijal u smanjenju rizika od nastanka bolesti gornjeg gastrointestinalnog sustava vezanih uz H. pylori infekciju. Materijal / ispitanici i metode: Kao izvor podataka korištene su znanstvene i stručne studije iz različitih baza...

Pages