Pages

Terapijski problemi u hospitaliziranih bolesnika s akutnim koronarnim sindromom
Terapijski problemi u hospitaliziranih bolesnika s akutnim koronarnim sindromom
Josipa Radonić
Cilj istraživanja bio je identificirati terapijske probleme i odrediti njihovu učestalost u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom tijekom hospitalizacije. Provedeno istraživanje bilo je dizajnirana kao presječno i opservacijska, a provodilo se u razdoblju od 1. rujna 2015. do 1. prosinca 2015. godine na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava. Kriteriji koje su ispitanici trebali ispuniti bili su stanje akutnog koronarnog sindroma, jedan ili više receptnih lijekova...
Terapijski problemi u hospitaliziranih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 zbrinutih na odjelima endokrinologije i gastroenterologije KB Dubrava
Terapijski problemi u hospitaliziranih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 zbrinutih na odjelima endokrinologije i gastroenterologije KB Dubrava
Marko Kolarić
Cilj istraživanja bio je identificirati terapijske probleme i odrediti njihovu učestalost u hospitaliziranih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2. Provedeno istraživanje bilo je presječno opservacijsko-deskriptivnog oblika i provedeno u razdoblju od 1. rujna do 15. listopada 2015. godine na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava na odjelima gastroenterologije i endokrinologije. U prikupljanje podataka bili su uključeni bolesnici primljeni hitnim ili elektivnim prijemom...
Terapijski problemi u liječenju astme: opservacijsko istraživanje na uzorku pacijenata iz Doma zdravlja "Solin"
Terapijski problemi u liječenju astme: opservacijsko istraživanje na uzorku pacijenata iz Doma zdravlja "Solin"
Marina Cokarić
Cilj istraživanja: Cilj je ovog istraživanja utvrditi najčešće terapijske probleme u liječenju astme, u suradnji s liječnicima obiteljske medicine. Ispitanici i metode: Ovo opservacijsko istraživanje provedeno je u Ljekarni SDŽ „Solin” u sklopu Doma zdravlja „Solin”. U istraživanje su uključeni bolesnici s dijagnozom J45 (astma) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB) koji su pristali sudjelovati prilikom redovnog preuzimanja antiastmatika propisanih na recept u...
Terapijski problemi u liječenju pacijenata sa shizofrenijom i depresijom
Terapijski problemi u liječenju pacijenata sa shizofrenijom i depresijom
Margareta Bego
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada je pregledno prikazati glavne terapijske probleme u liječenju pacijenata sa shizofrenijom i depresijom i osvrnuti se na važnost uloge koju ljekarnici mogu imati u njihovom zbrinjavanju. Ispitanici i metode: U tu svrhu pretraženi su relevantni psihijatrijski dijagnostički priručnici i trenutno važeće terapijske smjernice, znanstvena i stručna literatura, publikacije stručnih udruga i institucija, baza lijekova Agencije za lijekove i medicinske...
Terapijski problemi u osoba starije životne dobi oboljelih od Alzheimerove bolesti i smještenih u domu za starije i nemoćne osobe
Terapijski problemi u osoba starije životne dobi oboljelih od Alzheimerove bolesti i smještenih u domu za starije i nemoćne osobe
Jelena Kurija
Kako se u svijetu, ali i u Hrvatskoj, dobna starost sve više povećava, tako raste i incidencija Alzheimerove bolesti. Dio bolesnika, osobito u zadnjim godinama života, smješten je u domovima za starije i nemoćne osobe zbog nemogućnosti samostalne brige. Kako su u pitanju starije osobe s brojnim komorbiditetima, česta je i polipragmazija koja rezultira brojnim terapijskim problemima. Uloga farmaceuta praktičara je da na stručan način detektira sve moguće terapijske probleme, ...
Terapijsko praćenje olanzapina: validacija metode i klinička primjena
Terapijsko praćenje olanzapina: validacija metode i klinička primjena
Mihovil Horvat
Olanzapin, antipsihotik druge generacije, ima visoku kliničku potentnost u uklanjanju simptoma shizofrenije. Zbog vrlo niske ekstrapiramidne toksičnosti, olanzapin se koristi kao lijek izbora umjesto konvencionalnih antipsihotičnih agenasa. S druge strane, moguće nuspojave pri terapijskim dozama, interindividualna varijabilnost farmakokinetike olanzapina, loša adherencija pacijenata i potencijalne lijek-lijek interakcije ukazuju na potrebu pažljivog titriranja doze za svakog pojedinog...
Terapijsko praćenje serumske koncentracije biološkog lijeka infliksimaba
Terapijsko praćenje serumske koncentracije biološkog lijeka infliksimaba
Ana Pocrnja
Infliksimab je protuupalni lijek, odnosno kimerno monoklonsko protutijelo subklase IgG1κ, koje se visokim afinitetom veže za topljivi i za membranu vezani čimbenik nekroze tumora alfa te na taj način blokira vezanje TNF-α na receptor i ispoljavanje njegovog proupalnog učinka. Spada u skupinu bioloških lijekova. Primjenjuje se kod bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva, kože i reumatskim bolestima. Ciljne terapijske koncentracije lijeka iznose 3-7 μg/mL. Cilj ovog...
Termodinamika ciklopaladiranja 4-dimetilaminoazobenzena
Termodinamika ciklopaladiranja 4-dimetilaminoazobenzena
Boris Prohaska
U ovom radu ispitana je kinetika i mehanizam reakcije PdCl2(DMF)2 s 4-dimetilaminoazobenzenom u N,N-dimetilformamidu. Mjerenja su izvršena pod uvjetima pseudo-prvog reda tj. u velikom molarnom suvišku PdCl2(DMF)2 u odnosu na 4-dimetilaminoazobenzen te pri različitim temperaturama. Rezultati kinetičkih istraživanja pokazali su da se u ovim eksperimentalnim uvjetima reakcije monopaladiranja, odnosno dipaladiranja, odvijaju u dva uzastopna koraka. U prvom brzom koraku dolazi do nastajanja...
Testing the interaction of flavonoids with protein disulfide isomerase PDIA3 and the effects on protein biological properties
Testing the interaction of flavonoids with protein disulfide isomerase PDIA3 and the effects on protein biological properties
Ines Kanski
U okviru ovog diplomskog rada istražena je interakcija između odabranih flavonoida (eupatorin, apigenin, apigenin-7-glukozid, kempferol, naringenin, 3-O-metilkvercetin, cijanidin, genistein, luteolin-7-glukozid) sa proteinom ERp57 koji spada u skupinu disulfid-izomeraza (PDI). Za procjenu vezanja flavonoida sa proteinom ERp57 korištena je fluorescencijska spektrofotometrija i učinak gašenja fluorescencije, dok je za ispitivanje utjecaja flavonoida na vezanje ERp57-DNA korištena...
Tetrahidrokanabinol kao doping
Tetrahidrokanabinol kao doping
Marcela Milošević
Doping je jedan od glavnih problema suvremenog sporta. Definira se kao kršenje jednog ili više antidopinških pravila definiranih odredbama Svjetskog antidopinškog kodeksa. Prema tri WADA-ina kriterija među doping sredstva spada i tetrahidrokarabinol, porijeklom iz biljke Cannabis sativa, Cannabinaceae. To je spoj iz skupine kanabinoida s najjačim psihoaktivnim djelovanjem. Za njegovo djelovanje zaslužni su mehanizmi farmakokinetike i farmakodinamike. Ovisno o načinu primjene...
Topikalni pripravci za prekrivanje dermatoloških problema kože
Topikalni pripravci za prekrivanje dermatoloških problema kože
Sara Laura Sancin
Cilj istraživanja Cilj istraživanja je dati sustavni pregled saznanja o najčešćim dermatološkim problemima kože (akne, vitiligo, psorijaza, melazma i rozaceja), načinu procjene kvalitete života oboljelih osoba, te opis raspoloživih topikalnih pripravaka za prekrivanje dermatoloških problema i načina procjenjivanja njihove sigurnosti. Materijal i metode U izradi specijalističkog rada korišteni su radovi objavljeni u znanstvenim časopisima, bazama podataka, te stručne...
Tradicionalna primjena samoniklog ljekovitog i jestivog bilja otoka Krka
Tradicionalna primjena samoniklog ljekovitog i jestivog bilja otoka Krka
Petra Orlić
Provedeno je etnobotaničko istraživanje na otoku Krku, a u istraživanju je sudjelovalo 25 osoba starijih od 55 godina koji raspoznaju i koriste samoniklo ljekovito i jestivo bilje. Ispitanici su naveli 28 ljekovitih i 25 jestivih biljnih vrsta, te neke biljne vrste koje koriste kao začin. Uvjet je bio da je znanje o tradicionalnom načinu izrade i primjeni ljekovitih pripravaka stečeno iz naroda, usmenom narodnom predajom. Većina ispitanika navodila je kadulju, pelin, koprivu, crkvinu...

Pages