Pages

Stavovi i navike roditelja o dodacima prehrani za djecu
Stavovi i navike roditelja o dodacima prehrani za djecu
Ana Salapić
Upotreba dodataka prehrani namijenjenih djeci je u sve većem porastu, no zbog slabije regulative te općeg dojma kako su dodaci prehrani bezopasni potrebno im je pristupati s oprezom. Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u informiranost roditelja o dodacima prehrani namijenjenih djeci, njihovim stavovima o sigurnosti i djelotvornosti tih proizvoda te navika kad su u pitanju doziranje i primjena uz druge lijekove. U tu svrhu korišten je anketni upitnik kojeg je ispunilo 415 ispitanika iz...
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji antidepresivima, inhalacijskim kortikosteroidima i statinima
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji antidepresivima, inhalacijskim kortikosteroidima i statinima
Andrea Jarak
Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti stavove i uvjerenja pacijenata o njihovoj terapiji antidepresivima, statinima, inhalacijskim kortikosteroidima u terapiji astme i terapiji lijekovima općenito. U tu svrhu korišteni su BMQ upitnik, MMAS-4 skala, obrazac za prikupljanje medikacijske povijesti te obrazac za provjeru pacijentovog razumijevanja indikacije, učinkovitosti i sigurnosti terapije. Također su prikupljeni opći i demografski podaci ispitanika. U istraživanje su bili...
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji inhalacijskim kortikosteroidima u astmi
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji inhalacijskim kortikosteroidima u astmi
Laura Ivančić
Inhalacijski kortikosteroidi temeljni su lijekovi u terapiji astme koji preveniraju simptome bolesti, egzacerbacije i hospitalizacije. Unatoč njihovoj dobroj učinkovitosti, neadherencija kod uzimanja inhalacijskih kortikosteroida i dalje je značajan problem. Analiza uvjerenja i stavova pacijenata o njihovim lijekovima važna je za procjenu same adherencije. U tu svrhu koriste se validirani upitnici, a jedan od njih je i Upitnik o uvjerenjima o lijekovima, tzv. BMQ upitnik (eng....
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji statinima
Stavovi i uvjerenja pacijenata na terapiji statinima
Ružica Glavaš
Statini su hipolipemici koji se najčešće koriste u liječenju hiperlipidemija ili dislipidemija te u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Stavovi i uvjerenja pacijenata o statinima su prema trenutnim literaturnim podacima vrlo podijeljeni. Upitnik uvjerenja o lijekovima (eng. Beliefs about Medicines Questionnaire, BMQ) upitnik je razvijen u svrhu procjene pacijentovih uvjerenja koja utječu na primjenu propisanih lijekova i adherenciju prema danoj terapiji. Cilj ovog diplomskog rada bio...
Stavovi i znanja ljekarnika o spontanome prijavljivanju nuspojava u Republici Hrvatskoj
Stavovi i znanja ljekarnika o spontanome prijavljivanju nuspojava u Republici Hrvatskoj
Marija Tabak
Podaci prikupljeni tijekom predmarketinške faze razvoja lijeka ne mogu predvidjeti sve nuspojave koje se mogu pojaviti nakon što lijek dođe u promet. Zbog toga spontano prijavljivanje nuspojava od strane pacijenata i zdravstvenih djelatnika je od temeljne važnosti za praćenje sigurnosti lijekova. Međutim, neprijavljivanje nuspojava od strane zdravstvenih djelatnika je evidentirano u brojnim zdravstvenim sustavima te nije ograničeno samo na ljekarnike. Cilj istraživanja: Ispitati...
Strukturna analiza N-glikanskog profila staničnih linija HepG2 i 1.1B4 HILIC-UPLC-FLR-MS/MS metodom
Strukturna analiza N-glikanskog profila staničnih linija HepG2 i 1.1B4 HILIC-UPLC-FLR-MS/MS metodom
Dinko Šoić
Glikozilacija je najčešća i najkompleksnija modifikacija proteina te kao takva ima presudnu ulogu na konačna svojstva i funkcije glikoproteina. Budući da se sinteza glikana ne odvija po predlošku već je izrazito osjetljiva na okolišne uvjete i patofiziološke procese, dijagnostički potencijal glikana sve se više istražuje. Zbog velike potrebe za jednostavnošću i lakoćom manipuliranja, kao modeli u biomedicinskim istraživanjima naširoko se koriste stanične linije....
Strukturna analiza N-glikanskog profila ukupnih proteina plazme miša soja DBA/2 HILIC-UPLC-FLR-MS/MS metodom
Strukturna analiza N-glikanskog profila ukupnih proteina plazme miša soja DBA/2 HILIC-UPLC-FLR-MS/MS metodom
Josipa Korman
Glikozilacija proteina je složena kotranslacijska i postranslacijska modifikacija posredovana enzimima u kojoj dolazi do kovalentnog vezanja šećernih struktura na proteine. Glikanski dio utječe na svojstva i funkciju glikoproteina. Istraživanjima se sve više utvrđuje povezanost glikana s različitim patofiziološkim stanjima te zbog toga oni postaju predmetom sve brojnijih istraživanja. Budući da se miševi vrlo često koriste kao eksperimentalni model istraživanja humanih bolesti,...
Strukturna karakterizacija febuksostata i njegovih onečišćenja HPLC-DAD-MSn metodom
Strukturna karakterizacija febuksostata i njegovih onečišćenja HPLC-DAD-MSn metodom
Tomislav Kukor
Giht je metabolička bolest karakterizirana ponavljanim napadima upalnog artritisa čiji je glavni uzrok stanje povećane koncentracije mokraćne kiseline u krvi, hiperuricemija. Srećom, postotak je populacije s dijagnozom gihta još uvijek nizak, međutim, incidencija je gihta u porastu. Ukoliko bolest nije dobro kontrolirana nefarmakološkim mjerama, potrebna je administracija lijekova, pri čemu glavnu ulogu imaju lijekovi za snižavanje razine mokraćne kiseline u krvi. Prva je linija...
Strukturna karakterizacija fumonizina masenom spektrometrijom
Strukturna karakterizacija fumonizina masenom spektrometrijom
Marta Huskić
Fumonizini su grupa mikotoksina koje proizvode plijesni roda Fusarium, prvenstveno plijesan F. verticillioides (nekada F. moniliforme). Izolirano je preko 28 fumonizina, a najučestaliji i najtoksičniji je fumonizin B1 (FB1). Fumonizini su nađeni širom svijeta kao zagađivači različitih namirnica, međutim najčešće zagađuju kukuruz te hranu pripremljenu iz kukuruza. FB1 ima različite toksične učinke ovisno o životinjskoj vrsti. U ljudi je izloženost FB1 povezana s razvojem...
Strukturna karakterizacija ohratoksina A HPLC-ESI-MS/MS metodom
Strukturna karakterizacija ohratoksina A HPLC-ESI-MS/MS metodom
Andrija Marušić
Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti plijesni. Oni mogu kontaminirati hranu te izazvati štetne učinke kako u životinja, tako i u ljudi te zbog toga predstavljaju ozbiljne probleme za gospodarstvo i zdravlje ljudi. U organizam najčešće ulaze ingestijom kontaminirane hrane, ali mogu ući i preko dišnih puteva. Ohratoksin A je jedan od najznačajnijih mikotoksina, proizvod plijesni iz rodova Aspergillus i Penicillium. Svrstan je u skupinu 2B karcinogena, a primarni štetni...
Suvremene metode procjene odnosa rizika i koristi primjene lijeka
Suvremene metode procjene odnosa rizika i koristi primjene lijeka
Marina Lepeš
Cilj istraživanja Procjena odnosa rizika i koristi primjene lijeka važan je korak znanstvene evaluacije prijave u postupku davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Takva procjena mora biti što objektivnija i na odgovarajućoj razini povjerenja kako bi se utvrdila kakvoća, djelotvornost i sigurnost primjene lijeka. Procjena odnosa rizika i koristi primjene lijeka u kontekstu davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet složen je postupak koji zahtijeva ocjenu opsežne ...
Suvremeni farmaceutski oblici i načini primjene antipsihotika
Suvremeni farmaceutski oblici i načini primjene antipsihotika
Bruna Bačetić
Cilj istraživanja Cilj specijalističkog rada je pregledno prikazati suvremene farmaceutske oblike antipsihotika koji su dostupni za kliničku primjenu ili su u kliničkim ispitivanjima. Rezultati istraživanja specijalističkog rada pridonijet će razumijevanju farmaceutskotehnoloških i biofarmaceutskih posebnosti u razvoju suvremenih farmaceutskih oblika antipsihotika. Materijal i metode Literatura je pretraživana prema temi istraživanja, predmetu istraživanja, autorima i ...

Pages