Pages

Validacija metode za probir dinamičkih mutacija u genu FMR1
Validacija metode za probir dinamičkih mutacija u genu FMR1
Ivana Škrlec
Ciljevi istraživanja su sljedeći: a) validacija metode izravnoga PCR-a s tri početnice (engl. direct triplet-primed PCR, dTP-PCR) za određivanje dinamičkih mutacija u genu FMR1, te b) usporedba rezultata dobivenih metodom dTP-PCR s rezultatima dobivenim Southern blot metodom. Uzorak ispitanika sastojao se od 40 pacijenata upućenih u Klinički bolnički centar (KBC) Osijek s dijagnozom intelektualnog zaostajanja. Ispitanici su nasumično izabrani i validacija je provedena slijepim...
Validacija okvira za terapijsku konzultaciju i procjena konzultacijskih vještina studenata farmacije
Validacija okvira za terapijsku konzultaciju i procjena konzultacijskih vještina studenata farmacije
Mihaela Vuletić
Sposobnost kvalitetne komunikacije od iznimne je važnosti u kontekstu terapijske konzultacije te pridonosi boljoj i uspješnijoj provedbi ljekarničke skrbi. Svrha konzultacije je uvid u pacijentove terapijske probleme kako bi ljekarnik u zajedničkoj suradnji s pacijentom, pronašao adekvatno rješenje. Dobra komunikacija, ravnopravni i partnerski odnos ljekamika i pacijenta, pozitivno utječu na pacijentovo shvaćanje bolesti, suradnju i ishode liječenja. Dakle, znanje i vještine...
Validacija videodenzitometrijske metode za određivanje kvercetina i kemferola u biljnoj vrsti Lotus corniculatus L.
Validacija videodenzitometrijske metode za određivanje kvercetina i kemferola u biljnoj vrsti Lotus corniculatus L.
Ivana Kosier
Lotus corniculatus L. široko je rasprostranjena biljka iz porodice Fabaceae bogata polifenolima od kojih su najčešći oni koji za aglikon imaju flavonole kvercetin i kemferol. U ovome radu validirana je videodenzitometrijska metoda za određivanje kvercetina i kemferola iz ekstrakata biljke pripremljenih pri različitim ekstrakcijskim uvjetima. Na temelju istraživanja može se zaključiti kako je ova videodenzitometrijska metoda brza, jednostavna i ekološki prihvatljiva. Rezultati...
Validation of enhanced luminol-H202-horseradish peroxidase chemiluminescent assay
Validation of enhanced luminol-H202-horseradish peroxidase chemiluminescent assay
Maja Raknić
Slobodni radikali definirani su kao bilo koji atom, molekula ili ion s nesparenim elektronom. Samim time, oni su izrazito nestabilni i kemijski vrlo aktivni. Gubitkom ravnoteže između slobodnih radikala i antioksidansa, dolazi do stanja oksidacijskog stresa koje rezultira promjenom i oštećenjem mnogih fizioloških funkcija. Svrha ovog istraživanja bila je ustanoviti postoji li mogućnost primjene poboljšanog luminol-H2O2-peroksidaza kemiluminiscentnog testa za određivanje...
Važeće smjernice za dijagnozu gestacijskog dijabetesa - primjena u praksi
Važeće smjernice za dijagnozu gestacijskog dijabetesa - primjena u praksi
Marija Crnković
CILJ ISTRAŽIVANJA Hipoteze ovog istraživanja jesu: nove smjernice sa strožim kriterijima za prihvatljive razine glikemije i povećan broj mjerenja glukoze u plazmi trudnica prouzrokuju znatan porast pojavnosti GD-a u našoj populaciji, pri čemu se vjerojatnost pojave GD povećava se s dobi trudnica zbog veće vjerojatnosti razvoja inzulinske rezistencije. Shodno navedenim hipotezama, ciljevi su rada odrediti: pojavnost GD-a u populaciji trudnica Varaždinske županije sukladno...
Verifikacija automatskih analizatora Roller 20 PN i iSED za mjerenje brzine sedimentacije eritrocita
Verifikacija automatskih analizatora Roller 20 PN i iSED za mjerenje brzine sedimentacije eritrocita
Helena Čičak
Westergrenova metoda podložna je brojnim vanjskim čimbenicima koji utječu na dobivene brzine sedimentacije eritrocita dok su automatski analizatori zatvoreni sustavi gdje je utjecaj vanjskih čimbenika značajno smanjen pri određivanju brzine sedimentacije eritrocita. Odnedavno dostupni na tržištu, automatski analizatori za mjerenje sedimentacije eritrocita koriste krv uzetu na EDTA antikoagulans. Time se smanjuje vrijeme pretrage, volumen potrebne krvi za analizu što je povoljno za...
Verifikacija farmakopejskih metoda za određivanje onečišćenja u lijekovima
Verifikacija farmakopejskih metoda za određivanje onečišćenja u lijekovima
Mario Završki
CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj istraživanja je verificirati, odnosno djelomično validirati farmakopejske HPLC metode za određivanje onečišćenja u lijekovima. Cilj je također ispitati čistoću tvari i farmaceutskog proizvoda kroz provođenje postupka validacije te dati pregled trenutno važećih smjernica i regulatornih zahtjeva u određivanju onečišćenja u lijekovima, s naglaskom na HPLC metode. MATERIJAL/METODE Istraživanje uključuje pregled dostupne znanstvene literature iz...
Verifikacija koagulacijskog analizatora Behring Coagulation System Xpand (BCS XP)
Verifikacija koagulacijskog analizatora Behring Coagulation System Xpand (BCS XP)
Katarina Kajić
Uvođenje novog analitičkog analizatora u rutinski rad laboratorija obavezno zahtijeva provedbu verifikacije kako bi se ispitale analitičke značajke analizatora koje je utvrdio proizvođač. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati može li se novi koagulacijski analizator Behring Coagulation System Xpand (BCS XP) koristiti za rutinski rad u Zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Sv. Duh te može li poslužiti kao zamjena postojećem analizatoru istog tipa koji je u...
Verifikacija metoda za određivanje koncentracije novih oralnih antikoagulansa: dabigatrana, rivaroksabana i apiksabana
Verifikacija metoda za određivanje koncentracije novih oralnih antikoagulansa: dabigatrana, rivaroksabana i apiksabana
Ana-Katarina Kralj
Novi oralni antikoagulansi (NOAK) su lijekovi koji se posljednjih nekoliko godina sve više koriste u prevenciji i liječenju venske i arterijske tromboze. Metode kvantitativnog određivanja koncentracije NOAK lijekova tek postaju predmetom uvođenja u specijalizirane laboratorije za pretrage hemostaze i za sada još uvijek nisu sastavni dio laboratorijske dijagnostike. Cilj ovog rada bio je ispitati ključna analitička obilježja kvantitativnih metoda određivanja koncentracije NOAK...
Verifikacija potpuno automatiziranog sustava za analizu mokraće
Verifikacija potpuno automatiziranog sustava za analizu mokraće
Tajana Tunjić
Analiza mokraće od velike je važnosti za otkrivanje bolesti bubrega i mokraćnog trakta. Standardizacija postupaka za prikupljanje, transport, pripremu uzorka i analizu ključan su segment učinkovite strategije za analizu mokraće. U skladu s dobrom laboratorijskom praksom, prije uvođenja takvog potpuno automatiziranog uređaja, neophodno je provesti verifikaciju, odnosno provjeriti specifikacije proizvođača, koji je obavio opširnu validaciju. Svrha verifikacije jest provjeriti da li...
Verifikacija reagensa za određivanje koncentracije humanog korionskog gonadotropina metodom imunotesta elektrokemiluminiscencijom
Verifikacija reagensa za određivanje koncentracije humanog korionskog gonadotropina metodom imunotesta elektrokemiluminiscencijom
Monika Doželenčić
Cilj ovog rada bio je ispitati izvedbene značajke metode za određivanje koncentracije humanog korionskog gonadotropina u serumu, na Roche cobas e 411 analizatoru, odnosno ispitati nepreciznost, usporedivost metoda, utjecaj prijenosa analita („carry over“) i utjecaj hemolize na određivanje hCG-a u serumu. Ispitivana je ponovljivost i međupreciznost, izračunom koeficijenata varijacije (KV, %) u uzorcima komercijalnih kontrola na dvije koncentracijske razine (PCU 1 i PCU 2), tijekom...
Verifikacija referentnih intervala S-adenozilmetionina (SAM) i S-adenozilhomocisteina (SAH) u plazmi na tandemskom spektrometru masa
Verifikacija referentnih intervala S-adenozilmetionina (SAM) i S-adenozilhomocisteina (SAH) u plazmi na tandemskom spektrometru masa
Anamarija Bogić
Aminokiselina metionin i metaboliti metioninskog ciklusa S-adenozilmetionin (SAM), S-adenozilhomocistein (SAH) te aminotiol homocistein (Hcy), dio su tri važna stanična procesa, metilacije, remetilacije i transsulfuracije, a u tim procesima sudjeluju i mnogi enzimi i kofaktori (vitamin B6 , vitamin B12, folna kiselina). SAM je donor metilne skupine za brojne reakcije metilacije raznih makromolekula. Poremećaji procesa metilacije i remetilacije koji se očituju poremećenim koncentracijama...

Pages